Post vacant de Îngrijitor la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Carei

• publicat la: 10 ianuarie 2023
Post vacant de Îngrijitor la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Carei

Grădinița cu program prelungit nr.3 Carei, cu sediul în Municipiul Carei, strada Iuliu Maniu, nr. 6, județul Satu Mare, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 1. Nivelul postului: execuţie
 2. Denumirea postului: îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
 3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I
 4. Scopul principal al postului: îngrijitor preșcolar
 5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): –

  B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

 1. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 2. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 3. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 5. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 6. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 7. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Grădinița cu program prelungit nr.3 Carei, str. Nicolae Bălcescu, nr.9, compartimentul resurse umane, tel. 0261861682/0755564149, persoana de contact Kocze Vasarhelyi Cristina, email: gpp3carei@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 16 ianuarie 2023, ora 12:00, la Grădinița cu program prelungit nr.3 Carei, str. Nicolae Bălcescu, nr.9.

 C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate: medii
 2. Perfecționări (specializări): nu este cazul
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare: nu este cazul
 6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu este cazul
 7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu este cazul
 8. Vechime: 3 ani vechime în activitate

delegare.

D.) Bibliografie şi tematică:

 1. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihnă și recreerea copiilor și tinerilor din 25.08.2020, text publicat în Monitorul Oficial Partea I nr.787 din 28 august 2020;
 3. Legea nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Capitolul II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, SECŢIUNEA a 6-a Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. IV Obligaţiile lucrătorilor Art.22, Art.23;
 5. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, Capitolul II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, Art.7
 6. Legea 53 / 2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul XI, Capitolul II, Răspunderea disciplinară, Art.247 – Art.252;

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 16 ianuarie 2023, ora 12:00, la Grădinița cu program prelungit nr.3 Carei, str. Nicolae Bălcescu, nr.9 sau pe adresa de email gpp3carei@yahoo.com;

– selecţia dosarelor: 17 ianuarie 2023, ora 9:00, la Grădinița cu program prelungit nr.3 Carei, str. Nicolae Bălcescu, nr.9;

 • proba scrisă în data de 27 ianuarie 2023, ora 8:00, la Grădinița cu program prelungit nr.3 Carei, str. Nicolae Bălcescu, nr.9;
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 27 ianuarie 2023, ora 11:00;
 • proba interviu în data de 30 ianuarie 2023 , ora 8:00, la Grădinița cu program prelungit nr.3 Carei, str. Nicolae Bălcescu, nr.9;
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 30 ianuarie 2023, 11:00;
 • afişarea rezultatelor finale: 30 ianuarie 2023, 16:00.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

 • se pot depune contestaţii privind rezultatele selecției dosarelor până în data de: 17 ianuarie 2023, orele 12:00 – 13:00, la Grădinița cu program prelungit nr.3 Carei, str. Nicolae Bălcescu, nr.9;
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selecția de dosare: 17 ianuarie 2023, ora 14:00, la Grădinița cu program prelungit nr.3 Carei, str. Nicolae Bălcescu, nr.9;
 • se pot depune contestaţii privind rezultatele probei scrise până în data de: 27 ianuarie 2023, orele 12:00 – 13:00, la Grădinița cu program prelungit nr.3 Carei, str. Nicolae Bălcescu, nr.9;
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind proba scrisă: 27 ianuarie 2023, ora 14:00, la Grădinița cu program prelungit nr.3 Carei, str. Nicolae Bălcescu, nr.9;
 • se pot depune contestaţii privind rezultatele probei interviu până în data de: 30 ianuarie 2023, orele 12:00 – 13:00, la Grădinița cu program prelungit nr.3 Carei, str. Nicolae Bălcescu, nr.9;
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind proba de interviu: 30 ianuarie 2023, ora 15:00, la Grădinița cu program prelungit nr.3 Carei, str. Nicolae Bălcescu, nr.9;

 

 

Lasati un comentariu