Concurs pentru postul de Şef Secţie de Poliţie Rurală nr. 7 Carei

• publicat la: 25 July 2018
Concurs pentru postul de Şef Secţie de Poliţie Rurală nr. 7 Carei

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr.11, județ Satu Mare, organizează

CONCURS

pentru ocuparea funcțiilor de șef secție II la Secția 7 Poliție Rurală Carei, prevăzută cu gradul profesional de comisar șef de poliție și șef secție II la Secția 9 Poliție Rurală Negrești Oaș, prevăzută cu gradul profesional de comisar șef de poliție, cu personal recrutat din sursă internă.

Înscrierea candidaților se face în perioada 24.07.2018-27.07.2018, în intervalul orar 09:00-14:00, pe bază de raport în conținutul căruia se va menționa în mod expres postul pentru care candidează, acesta fiind depus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, situat în municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr.11, telefon 0261/807777, interior 20664.

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)     -să fie ofiţeri de poliţie cu următoarea pregătire de bază:

- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență ori echivalentă (anterior aplicării celor 3 cicluri tip Bologna) într-unul din domeniile fundamentale științe inginerești sau științe sociale / studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul din domeniile fundamentale științe inginerești sau științe sociale;

- să fie ofiţeri de poliţie cu următoarea pregătire de specialitate:

- cursuri postuniversitare sau de masterat în specializarea management sau specializările domeniilor fundamentale științe inginerești sau științe sociale / studii de master ciclul II de studii universitare în domeniile fundamentale științe inginerești sau științe sociale / studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență absolvite anterior aplicării celor 3 cicluri de tip Bologna într-unul din domeniile fundamentale științe inginerești sau științe sociale;

b) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop ;
c) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;

f) să dețină/să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel Strict secret;

g) să dețină/să obțină avizul conform pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare;

h) să dețină permis de conducere categoria ”B”;

i) să aibă gradul profesional minim inspector de poliție;

j) să aibă vechime în muncă 3 ani, din care în M.A.I. 3 ani;

k) să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de cel puțin 2 ani;

l) să aibă o vechime în specialitatea structurii de cel puțin 3 ani. Specialităţile asimilate sunt cele prevăzute în ”Ghidul specialităţilor asimilate” care constituie anexă la Nota raport nr.33340/03.10.2016 și a fost aprobat prin Nota Raport nr. 33032 din 27.09.2016, conform adresei I.G.P.R. nr. 33411 din 03.10.2016.

Înscrierea și depunerea dosarului de recrutare se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul/este încadrat candidatul.

Înscrierea la concurs se face în perioada susmenționată, prin depunerea în volum complet a următoarelor documente, astfel:

a)     cererea de înscriere şi CV (conform modelelor prevăzute în Anexele nr. 3 și 5);

b)     actul de identitate şi documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (documentele de studii vor fi însoțite de foile matricole/ suplimentele la diplomă/anexe după caz);

c)     permis de conducere;

d)     adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate, cu menţiunea “apt funcţii de conducere”;

e)     declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4);

f)      candidaţii care nu sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare vor depune şi adeverinţă de la unitatea unde sunt încadraţi din care să rezulte următoarele:

-gradul profesional;

-nu sunt cercetaţi disciplinar;

-nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

-faţă de aceștia nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

-nu sunt puși la dispoziție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau suspendați din funcție în condițiile art. 27^25 lit. a) și b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare;

-vechimea în muncă și vechimea în M.A.I;

-vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs (conform condițiilor din anunț);

-calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

-nivelul de acces la informaţii clasificate.

Concursul va avea loc la sediul I.P.J. Satu Mare în data de 22.08.2018, ora 10.00, după un program care va fi stabilit de către comisia de concurs şi comunicat candidaţilor, iar proba de concurs va consta într-un interviu structurat pe subiecte profesionale care se înregistrează audio şi/sau video.

Evaluarea interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare este minim 7,00, fiind declarat „admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare la telefon 0261/807777 – interior 20667.

 

Lasati un comentariu