Posturi vacante la ANIF unitatea Carei

• publicat la: 2 februarie 2020
Posturi vacante la ANIF unitatea Carei

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Satu Mare – Unitatea de Administrare Carei organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • muncitor calificat II – Biroul Operațional
 • șef birou – Biroul II – în Biroul Operațional.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat II, Biroul Operațional:
  • școală generală 8 ani și curs calificare de profil (electromecanic/electrician);
  • vechime între 1 – 2 ani;
  • spirit de organizare, îndemânare, deținerea abilităților fizice necesare îndeplinirii atribuțiilor din fișa postului.
 • șef birou:
  • 3 (trei) ani vechime studii superioare;
  • obligatoriu cunoștințe de operare AUTOCAD, ARHICAD și programe de deviz (DOCLIB/INTERSOFT);
  • diplomă cu licență profil tehnic (inginer IF, CH, mediu, agronomie, inginer mecanic);
  • permis conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 februarie 2020, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 februarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 24 februarie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială Satu Mare. Satu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37, județul Satu Mare, telefon 0746.376.873.

comentarii

de horgasz la 3 februarie 2020 - 17:02

seful de la anif sm este seful psd careii marisi acum aduce pe post pe seful de la liberali ca nu are locul de munca!!!asa cum au adus pe papi la apaserv si tot nu au reusit sa faca pe el sa se spele.mocskosag aceasta politica!arata ca ei se cearta la televizor si pe urma dau post de sefi unul la altul!!!pfui!

de orban la 4 februarie 2020 - 08:16

vrea la stat danut? nu se descurca in privat?

de Andrei la 4 februarie 2020 - 09:06

Si asa se termina si cu partidele romanesti din Carei. Toti primesc posturi la stat ca sa nu mai poata reactiona.La Alde au dat post la Ioji, la PSD la Ion si acum si la liberali. Somn usor!

Lasati un comentariu