Încep înscrierile la programul de finanţare START

• publicat la: 14 iunie 2015
Încep înscrierile la programul de finanţare START

Pe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro) a apărut anunţul referitor la data de lansare a programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START.

Începând cu data de 22 iunie 2015 ora 10.00 va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro  aplicaţia de înscriere în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitaţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START.

Documentaţia programului se poate consulta şi descărca la adresa:

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-nationale-2015/

Beneficiari eligibili sunt societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) cu capital social integral privat, înregistraţi conform Legii 31/1990 sau OUG 6/2011, care au la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri on-line cel mult 2 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului.

Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului ( anexa nr.13) şi autorizat a fi desfăşurat la momentul decontului.

O condiţie impusă beneficiarilor eligibili este aceea de a nu fi beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori şi nu au  asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori. Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi comerciale nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate comercială.

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90%, dar nu mai mult de 120.000 lei pentru fiecare beneficiar. Contribuţia proprie este de minim 10%.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După înregistrare se completează on-line planul de afaceri.

În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere (luni, 22 iunie 2015), timp de 10 zile calendaristice, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere (miercuri, 1 iulie 2015).

Admiterea în Program se va face  în  ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line.

Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Grila de evaluare se poate consulta la finalul fişierului conţinând modelul planului de afaceri (anexa 1).

La punctaje egale va prevala: numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri; achiziţia de echipamente tehnologice; activitatea pe care accesează programul; asociatul/acţionarul/administratorul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/acţionar în altă societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 ; data şi ora înscrierii în program, conform principiului ” primul venit-primul servit”, în această ordine.

În vederea semnării Contractelor de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului. La data semnării contractului aplicanţii au obligaţia să depună la OTIMMC certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat şi certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, eliberate de către organul fiscal competent, în termen de valabilitate la data semnării contractului.

În maxim 45 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de  2 noiembrie 2015, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul OTIMMC.

AFN va fi eliberată, într-o singură tranşă, beneficiarilor care au efectuat activităţile eligibile şi au făcut dovada achitării integrale cheltuielilor aferente finanţării acestora.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea OTIMMC bunurile achiziţionate prin program, împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile către OTIMMC.

Nu se acorda ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi/administratori au calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către Ministerul Energiei, IMM şi Mediul de Afaceri în anul 2015. Se exceptează de la această prevedere firmele incubate şi beneficiarii de cursuri UNCTAD Empretec

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015 este de 20.000.000 lei, din care 18.000.000 lei pentru acordarea de alocaţii financiare neramursabile. Prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 150 de beneficiari.

Lasati un comentariu