Reducerea normei de venit în cazul activitătilor agricole datorită pierderilor produse de calamităti naturale la culturile agricole / efectivele de animale

• publicat la: 29 June 2016
Reducerea normei de venit în cazul activitătilor agricole datorită pierderilor  produse de calamităti naturale la culturile  agricole / efectivele de animale

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca anuntă contribuabilii că în M.O. nr.474/24.06.2016 a fost publicat Ordinul A.N.A.F.nr.1863/2016 privind aprobarea reducerii normei de venit în cazul activitătilor agricole si pentru aprobarea unor formulare, ordin care  se aplică pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2016.

Persoanele fizice care desfăsoară activităti agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proportional cu pierderea înregistrată, în cursul anului curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile (înghetul, grindina, poleiul, ploaia abundentă, secetă, inundatii, epizotii), dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a). venitul net se stabileste pe bază de norme de venit,

b).pierderea afectează peste 30% din suprafetele destinate productiei agricole vegetale sau din animalele detinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevăzută în tabelul de la art.105, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,

c).persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 “Declaratie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit în care se înscriu suprafetele destinate productiei agricole vegetale si efectivele de animale, fără a lua în considerare pierderea înregistrată ca urmare a calamnitătilor naturale.

În scurt timp de la producerea pagubelor, persoana fizică/asocierea va depune la unitatea administrativ teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul o cerere pentru constatarea pierderilor produse de calamnitatile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale (Anexa 2). În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsării sau familii de albine, la cerere se anexează si certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit în care se precizează că pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele de la art.106, alin.(5) din Legea nr.227/2015.

O comisie numită prin ordin al prefectului judetului/municipiului Bucuresti, în conformitate cu dispozitiile art.106, alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se va deplasa în vederea constatării pagubelor si evaluării pierderilor. Această comisie va întocmi Proces- verbal de constatare si de evaluare a pagubelor.

Persoana fizică depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul fiscal “Cerere privind reducerea venitului anual din activităti agricole, stabilit pe bază de norme de venit” (Anexa nr.4 la ordin).

La depunerea cererii se vor avea în vedere îndeplinirea cumulativă a conditiilor enumerate mai sus la lit.a). – c)., inclusiv afectarea de calamitatile naturale a cel putin 30% din suprafata destinată productiei agricole/din animale detinute .

Totodată, la cerere se anexează Proces-verbal/procesele verbale  de constatare si de evaluare a pagubelor, din care rezultă pierderea înregistrată, pe categorii de produse vegetale/ categorii de animale si pe localităti.

 În situatia în care, activitatea agricolă se desfăsoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea privind reducerea venitului anual din activităti agricole, stabilit pe bază de normă de venit, însotită de documentele justificative se depune la organul fiscal central la care asocierea este înregistrată în evidenta fiscală.

Termenul de solutionare a cererii : 45 de zile de la înregistrare.

În cazul în care organul fiscal constată că documentele justificative anexate nu contin toate elementele necesare reducerii venitului anual din activităti agricole, acesta va solicita informatii suplimentare, iar termenul de solutionare a cererii se prelungeste în conformitate cu prevederile art.77 din Legea nr.207/2016.

După primirea cererii privind reducerea venitului anual din activităti agricole, stabilit pe bază de norme de venit, organul fiscal verifică, pe baza documentelor depuse de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică, dacă sunt îndeplinite cumulativ conditiile enumerate la lit. a)-c). de mai sus, astfel:

I).Dacă nu sunt îndeplinite cumulativ conditiile de la lit. a).-c). enumerate mai sus , organul fiscal va notifica persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică pentru depunerea formularului 221-Declaratie privind veniturile din activităti agricole impuse pe bază de norme de venit. În formularul 221 se înscriu suprafetele destinate productiei agricole vegetale si efectivele de animale detinute, fără a lua în considerare pierderea înregistrată ca urmare a fenomenelor meteorologice asimilate dezastrelor naturale,

II).Dacă sunt îndeplinite cumulativ conditiile de la lit.a).-c)., organul fiscal procedează la reducerea venitului anual din activităti agricole, stabilit pe bază de norme de venit.

Organul fiscal stabileste stabileste veniturile corespunzătoare fiecărei activităti agricole pentru care s-a înregistrat pierdere si se încadrează în conditia prevăzută la pct.1, llit.b)., respectiv pierderea afectează peste 30% din suprafetele destinate productiei agricole vegetale sau din animalele detinute.

Astfel, organul fiscal calculează/recalculează venitul net anual, impozitul pe venitul din activităti agricole si emite formularul 260 ”Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurări sociale de sănătate/contributii de asigurări sociale.”

 

Lasati un comentariu