Concurs pentru post de consilier la Direcţia de învăţământ din Primăria Carei. Cerinţe – studii economice

• publicat la: 21 January 2017
Concurs pentru post de consilier la Direcţia de învăţământ din Primăria Carei. Cerinţe – studii economice

UAT Municipiul Carei scoat ela concurs un nou post de consilier, de această dată la Direcţia de învăţământ şi sănătate. Direcţia în cauză are o istorie  deosebită.  Aceasta s-a constituit  în anul 2011 datorită unui proiect introdus pe ordinea de zi a CL cu câteva minute înainte de şedinţă de către primarul Kovacs.

Deşi Direcţia de cultură-învăţământ funcţiona fără probleme la acea dată, fiind condusă de Bogdan Georgescu, pentru a se asigura un post  unui apropiat al UDMR venit din Satu Mare, aceasta s-a scindat în 2 direcţii, fiecare  cu post de  de director executiv. In cadrul şedinţei din 1 Iunie 2011, la interpelările consilierilor, primarul nu a negat faptul că postul este destinat unei persoane apropiate UDMR-ului, fapt confirmat  ulterior  prin candidatul înscris la concurs.

Mai mult, una dintre cerinţele participanţilor care doreau să se înscrie la concursul organizat în august 2011 pentru postul de director executiv, era de a cunoaşte scris şi vorbit limba maghiară! De altfel şi condiţiile au fost ajustate după profilul candidatului favorit.

Un salariu generos a fost oferit noului director  şi tot nu a fost mulţumit astfel că de anul trecut acesta şi-a scos concediu fără plată pentru a pleca la muncă în Ungaria. La fel a procedat şi ultimul consilier angajat în 2015, la câteva luni după promovarea concursului astfel că în anul 2016  din semestrul doi , Direcţia de învăţământ din primăria Carei a rămas fără angajaţi.

https://www.buletindecarei.ro/2016/10/primaria-carei-functioneaza-si-fara-directia-de-invatamant-sanatate-angajatii-sunt-in-concediu-fara-plata.html

Pentru organizarea festivităţii de premiere a elevilor olimpici  a revenit la Direcţia de învăţământ  din concediul fără plată consilierul Fischer Botond.  Fiind singurul  angajat din cadrul Direcţiei de învăţământ , UAT Municipiul Carei scoate la concurs  încă un post de consilier.

Păi dacă Direcţia poate funcţiona bine mersi  şi fără Director, de ce mai e nevoie să se păstreze acest post?  Pe vremea când Bogdan Georgescu se ocupa de această direcţie  nu au fost sincope în activitate  şi nici cheltuieli   cu salarii de directori care să plece la muncă în străinătate  dar postul să le rămână  păstrat.

Se pare însă că şi acest post  de consilier scos la concurs este cu dedicaţie în condiţiile în care se îngrădeşte dreptul de participare doar pentru cei cu studii economice deşi Direcţia la care va lucra  este cea de învăţământ sănătate şi nu economică.

Comunicatul apare pe site-ul Guvernului nu şi pe cel al Primăriei Carei. La data de 21 ianuarie 2017, anunţul apare doar pe site-ul  www.posturi.gov.ro şi este menţionat că mai aveţi la dispoziţie 11 zile pentru înscriere. Nu uitaţi nici de concursul pentru postul de consilier principal grad I în cadrul Direcţiei Tehnice unde mai aveţi la dispoziţie 8 zile pentru depunerea dosarului.

Comunicat

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Carei, județul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de consilier din cadrul Direcţiei Sănătate învăţământ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 februarie 2017, ora 10.00: proba scrisă,
 • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la nr. de telefon 0261/861.566.

Date despre posturile scoase la concurs  de către Primăria Carei găsiţi doar pe Buletin de Carei deşi este singurul portal care nu beneficiază de  sume de bani din partea  UAT Municipiul Carei .

 

Buletin de Carei

comentarii

de je suis CAREI la 21 January 2017 - 23:35

economistul va fi ca ajutor la doamna gindele de la directia economica?

de Horia Mărieș la 22 January 2017 - 03:40

Declar că nu mă interesează de nici o culoare nici un fel de post de consilier la U.A.T. Municipiul Carei.

Remarc doar faptul că cei de la Primăria Carei care sunt răspunzători de publicarea anunțului pe pagina Guvernului României -Posturi vacante în administratie publică din România, sunt atât de bătuți în cap incât nu cunosc, nici măcar până în ziua de azi că portalul oficial instituției la care lucrează cu drag, nu mai este www_primariacarei_ro, adică cel la care se face trimitere în anunțul referitor la angajarea consilierului (economist) din cadrul Direcţiei Sănătate învăţământ, ci www_municipiulcarei_ro (am inlocuit intenționat “.” cu “_”). http://posturi.gov.ro/post/consilier-unitatea-administrativ-teritoriala-municipiul-carei-2/

Asta, cu atât mai mult cu cât în celălalt anunț, in cel cu concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului tehnic, achiziţii publice – investiţii, linkul la care se face trimitere este totuși cel corect. Rezultă de aici fără nici un dubiu faptul câ la U.A.T. Municipiul Carei, recte (de la rect) la Primăria Carei, nu știe stânga ce face dreapta, că se calcă funcționarii publici unii pe alții pe picioare, dar și că pe acolo, pe la Szarvas Fogadó (Aranyszarvas) este un haloimes total dublat de o superficialitate crasă.

de Poet la 22 January 2017 - 09:23

Posturi libere,asta e importante,femei batrani inghetate,fara incalzire,la ghetourile frumoase,in cartiere drumurile inghetate,unii ajung din cauzasta in spitale,cu picioare rupte,dar ce putem face,asteptam vremuri mai bune.

de je suis CAREI la 22 January 2017 - 10:26

nu trebuie sa asteptam sa pice para malaiata ci sa fim constienti de drepturile noastre si sa luam atitudine!
e penibil sa astepti sa vina altii sa iti faca curatenie in curtea ta.

de seviyorum la 22 January 2017 - 15:01

@ je suis Carei

Nu, economistul va face treaba de la directia economica. D-na Gindele doar isi va lua salariul in continuare.

Lasati un comentariu