Posturi vacante pe bandă rulantă la Primăria Carei

• publicat la: 25 February 2017
Posturi vacante pe bandă rulantă la Primăria Carei

UAT Municipiul Carei scoate la concurs un nou post de consilier, de această dată la  Biroul patrimoniu, administrarea domeniului public şi privat, agricol condus de ing. Petcu Emil.

Mai sunt 9 zile până vă mai puteţi depune dosarul dacă vreţi să candidaţi pentru postul de Director Adjunct la DSPL, direcţie  subordonată  viceprimarului. Pentru acest post se cer  studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă inginerie civilă, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole/căi ferate, drumuri şi poduri.

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Carei, Județul Satu-Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului patrimoniu, administrarea domeniului public şi privat, agricol.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-una din specializările domeniului de licenţă inginerie şi management în agricultură.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Carei din str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, telefon 0261/861.566.

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Carei, Județul Satu-Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante, de director adjunct din cadrul Direcţiei de Servicii Publice Locale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă inginerie civilă, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole/căi ferate, drumuri şi poduri;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor: 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ra interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Carei din str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, telefon 0261/861.566.

După ce  ,,a fost nevoie,,  de un arhitect pentru Servicul de achiziţii publice şi un economist pentru Direcţia de învăţământ e binevenită prezenţa unui specialist în construcţii civile, drumuri şi poduri chiar dacă acesta va fi subordonat   directorului Adorian şi viceprimarului. Până în prezent postul de director adjunct a fost ocupat de Dorel Oprea.

Buletin de Carei

comentarii

de adjunctul la 1 March 2017 - 09:43

adica un injiner de constructii civile va fi subordanoat unuia fara scoala ca si adorian si keizer?
iar e pus postul pentru cineva din famiglia coruptilor din primarie!

Lasati un comentariu