ANIF Satu Mare caută 4 consilieri și 2 muncitori

• publicat la: 4 septembrie 2021
ANIF Satu Mare caută 4 consilieri și 2 muncitori

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Satu Mare, județul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • muncitor calificat I (2 posturi);
 • consilier IA (2 posturi);
 • consilier II (1 post);
 • consilier debutant (1 post).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Consilier IA (2 posturi), Serviciul tehnic, investiții, achiziții, contracte:
  • Nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, cu competențe în domeniul tehnic, investiții, achiziții, contracte și orice specializare care are în competențele transversale și orizontale domenii similare obiectului de
  • Competențe în domeniul accesării fondurilor europene.
  • Vechime – peste 2 ani vechime în cadrul unui post ce necesita studii superioare.
  • Obligatoriu cunoștințe Microsoft Office, AUTOCAD sau programe similare de proiectare asistată pe calculator.
 • Muncitor calificat l (2 posturi), Compartimentul personal exploatare patrimoniu:
  • Școală generală (8 ani) și curs calificare de profil (electromecanic/electrician).
  • Vechime în muncă: peste 2 ani.
  • Spirit de organizare, îndemânare, deținerea abilităților fizice necesare îndeplinirii atribuțiilor din fișa postului.
 • Consilier debutant (1 post), Serviciul personal exploatare patrimoniu:
  • Nivelul studiilor; studii superioare absolvite cu diplomă de licență, cu competențe în domeniul de activitate sau orice specializare care are în competențele transversale și orizontale domenii similare obiectului de activitate.
  • Vechime: 0-6 luni în funcție.
  • Obligatoriu cunoștințe Microsoft Office, AUTOCAD sau programe similare de proiectare asistată pe calculator.
 • Consilier II (1 post), Compartimentul informatic:
  • Nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență.
  • în cazul în care diploma nu este în domeniul informatic, este necesar un atestat sau curs în acest domeniu.
  • Vechime: peste 6 luni vechime în cadrul unui post ce necesită studii superioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 septembrie 2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 septembrie 2021: proba scrisă, astfel:
  • ora 09.00 pentru consilier IA;
  • ora 11.00 pentru consilier debutant;
  • ora 13.00 pentru consilier II și muncitor calificat I;
 • 20 septembrie 2021: proba interviu, astfel:
  • ora 09.00 pentru consilier IA;
  • ora 11.00 pentru consilier debutant;
  • ora 13.00 pentru consilier II și muncitor calificat.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială Satu Mare. Satu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37, județul Satu Mare, telefon 0746.376.873.

Lasati un comentariu