7 posturi vacante la Primăria Carei

• publicat la: 23 February 2019
7 posturi vacante la Primăria Carei

Doar pe Buletin de Carei puteți afla despre posturile vacante  de la Primăria Carei adică UATM Carei. Nici măcar pe pagina de Facebook a Primăriei Carei nu sunt afișate ofertele de locuri de muncă din cadrul instituției guvernamentale. Persistă și acum imaginea clădirii Primăriei fără stema României și fără plăcile oficiale cu însemne naționale.

Nu mai puțin de 7 posturi sunt scoase la concurs în această perioadă. Este vorba despre 3 locuri de muncitori necalificați și 3 locuri pentru muncitori necalificați în  cadrul Direcției Servicii Publice Locale și un post de consilier IA în cadrul serviciului piloșilor, Urbanism, Protecția Mediului și Comercial.

Pentru DSPL, pentru cele 6 posturi, acestea sunt condițiile:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Carei, judeţul Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuţie vacante, din cadrul Direcției Servicii Publice Locale, după cum urmează:

 1. trei posturi de muncitor calificat;
 2. trei posturi de muncitor necalificat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat:
  • prevăzute în fișa postului;
  • studii medii liceale cu profil agricol sau industrial;
  • vechime în muncă – nu se solicită.
 • muncitor calificat:
  • prevăzute în fișa postului;
  • studii generale;
  • vechime în muncă – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 martie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul instituţiei www.municipiulcarei.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la nr. de telefon 0261/861.566. Încă nu au apărut pe pagina oficială nici cerințele din Fișa postului și nici bibliografia.

Pentru postul de consilier IA anunțul nu apare pe site ul Guvernului României ca în celelalte cazuri.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu