Despre combaterea ambroziei. Comunicat

• publicat la: 12 April 2019
Despre combaterea ambroziei. Comunicat

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare prin activităţile pe care le desfăşoară acordă o importanţă deosebită calităţii factorilor de mediu. Calitatea unuia dintre factorii de mediu  – aerul – este periclitată anual şi prin prezenţa polenului puternic alergen produs de către  planta invazivă  ”Iarba pârloagelor” – Ambrosia artemisiifolia (ambrozia).

De asemenea, conform Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

În vederea aplicării Legii nr. 62/ 2018 privind combaterea buruienii ambrozia toți factorii interesați  vor institui măsurile de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia prin respectarea prevederilor impuse în Normele metodologice aprobate prin Hotărârea nr. 707/2018, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepția art. 5 și 15, care au intrat în vigoare la data publicării hotărârii.

Totodată, lucrările de întreținere a terenurilor în vederea combaterii buruienii ambrozia în ariile naturale protejate se fac potrivit planului de management (art. 1, alin (4) din L. 62/2018) sau potrivit cu obiectivele de conservare, a regulamentelor/măsurilor minime de conservare pentru ariile naturale protejate care nu dispun de plan de management (OUG 57/2007, art. 24, alin. (2)).

Înaintea începerii lucrărilor de combatere a buruienii în arii naturale protejate, prin metodele prevăzute de lege, se va face o notificare prealabilă a Agenției Naționale pentru Ariile Naturale Protejate.

Metodele recomandate pentru combaterea și distrugerea buruienii ambrozia conform normelor metodologice sunt: cosirea repetată manual sau mecanic, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia, iar metodele necesare se vor aplica în funcție de recomandările specialiștilor din cadrul direcțiilor pentru agricultură.

Conform normelor metodologice verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrosia se declanșează primăvara după răsărirea acestei buruieni și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni.

Verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale, prin consilierii agricoli angajaţi sau persoanele desemnate din cadrul acestora.

În urma verificărilor, autorităţile administraţiei publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafeţele de teren pe care s-a constatat existenţa buruienii ambrozia, cel târziu până la data de 25 mai a fiecărui an.

Pe baza centralizatorului, autorităţile administraţiei publice locale transmit o somaţie către toţi proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, cel târziu până la data de 5 iunie a fiecărui an.

După transmiterea somațiilor, verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole se fac de către o comisie mixtă constituită prin ordin al prefectului.

Ținând cont de implicaţiile privind sănătatea oamenilor  APM Satu Mare   face un apel la autorităţile administrației publice locale și proprietarii de teren să acorde o atenţie corespunzătoare combaterii acestei specii de plantă invazivă atât în intravilanul localităților cât și din zonele învecinate.

Pentru identificarea buruienii ambrozia, precum și pentru stabilirea metodelor pentru prevenirea, combaterea, distrugerea acesteia și alte informații referitoare la buruiana ambrozia, se poate consulta site- ul APM Satu Mare sau pagina specială a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a Ministerului Sănătății și a Ministerului Mediului, la următoarele adrese:

http://apmsm.anpm.ro/

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Ambrozia%20prezentare%20si%20combatere.pdf.

 Să sperăm că în acest an administrația Kovacs-Keizer-Beko  va  lua și la Carei măsurile ce se impun pentru combaterea ambroziei . Deși am semnalat în repetate rânduri prezența pe suprafețe întinse a ambroziei în diferite zone din Carei nimeni dintre cei abilitați a constata neregulile nu au fost interesați de situația din UAT Carei.

Lasati un comentariu