Studenţilor li se va recunoaşte dreptul de autor şi de proprietate intelectuală

• publicat la: 9 April 2012
Studenţilor li se va recunoaşte dreptul de autor şi de proprietate intelectuală

Studenţilor li se va recunoaşte dreptul de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, potrivit noului Cod al drepturilor şi obligaţiilor studentului, arată CampusNews.

Ordinul ministrului Educaţiei privind aprobarea acestui Cod a fost publicat miercuri, 4 aprilie, în Monitorul Oficial. Potrivit documentului semnat de Ministrul Educaţiei, Cătălin Baba, şi de organizaţiile studenţeşti, absolvenţii de liceu din mediul rural sau din oraşe mici pot beneficia de locuri bugetate garantate în universităţi.

Prevederi ale noului Cod

Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor prevede că organizaţiile studenţeşti legal constituite au drept de acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite. O altă prevedere face referire la contractul de studii încheiat între student şi universitate în urma admiterii la un program de studii universitare, care nu se poate modifica în timpul anului universitar.

n acelaşi timp, asociaţiile studenţeşti  trebuie să elaboreze anual un raport privind respectarea prevederilor codului studentului în fiecare universitate din sistemul naţional de învăţământ. Raportul se  va face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul universităţii. În cazul constatării unor deficienţe, universitatea va avea obligaţia de a face publice modalităţile de soluţionare a acestora.

De asemenea, Codul mai prevede: „Candidaţii proveniţi din medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate. Asigurarea, pentru această categorie de studenţi, a serviciilor gratuite de orientare şi consiliere educatională şi profesională, a serviciilor de tutoriat, precum şi urmărirea traseelor educaţionale în vederea asigurării integrării lor academice, sociale şi culturale în comunitate constituie, împreună cu calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calităţii universităţii”.

Totodată, potrivit noului Cod, propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de grup sunt interzise în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.

Drepturile studentului stipulate prin noul Cod

* dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a cartelor universitare.

* dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic, şi acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii.

* dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi cu privire la modalităţile de evaluare şi examinare. Orice modificare ulterioară a modalităţilor de evaluare şi examinare poate fi făcută doar cu acordul studenţilor.

* drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi Cartei universitare şi eventualelor contracte între părţi.

* dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de instituţia de învăţământ superior.

* dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare şi seminare, exceptând cazurile de pregătire practică

* dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale universităţii. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestatar, în cazul în care studentul solicită acest lucru.

* dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de licenţă/dizertaţie şi de a i se comunica punctajul acordat

* Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi pe site-ul propriu, în format lizibil, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Rezultatele vor conţine centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte.

* Modul de identificare, organizare şi evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a calităţii programelor de studiu

* Instituţiile de învăţământ superior nu pot condiţiona statutul de student reprezentant de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminare şi laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenţilor reprezentanţi.

* Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (consiliu, senat şi consiliu de administratie) ale universităţii pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.

Studenţii beneficiază de gratuitate pentru următoarele, conform Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului:

- studii universitare de licenţă, master şi doctorat în limita locurilor bugetate disponibile

- eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student

- accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara graniţelor ţării

- în cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, instituţiile de învăţământ superior pot percepe taxe stabilite în temeiul autonomiei universitare

Studenţii beneficiază de următoarele reduceri de tarife:

- cu cel puţin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval

-  de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive, organizate de instituţii publice

Drepturile sociale de care beneficiază studenţii:

1. asistenţă medicală gratuită

2. cazare, cu excepţia cazului în care studiază în localitatea de domiciliu

3. subvenţii pentru cazare

4. acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite

5. dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi dreptul la protecţia celor care sesizează

6. dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la afişarea anunţului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare şi mobilităţi

7. Noul Cod al studentului precizează că studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, precum şi alte taxe percepute de universitate. De asemenea, studenţii pot beneficia de împrumuturi prin Agenţia de Credite şi Burse pentru Studenţi.

Obligatiile studenţilor prevăzute de Cod:

* de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi programelor analitice ale disciplinelor

* de a respecta carta, regulamentele şi deciziile universităţii

* de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ superior în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor

* de a respecta standardele de calitate impuse de către universităţi

* de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea informaţiilor prezentate în lucrările elaborate

* de a respecta prevederile codului etic al universităţii

* de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire originale

* de a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul activităţilor conexe acestuia

* de a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise

* de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar

* de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şi subvenţiile primite

* de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar

* de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ superior

* de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ superior

* de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către instituţia la care studiază, în condiţiile stabilite în contractul de studiu

sursa legestart

Lasati un comentariu