,,Parteneriate active școală – întreprindere pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale – PAȘII FPI”

• publicat la: 30 March 2013
,,Parteneriate active școală – întreprindere pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale – PAȘII FPI”

Odată cu intrarea în UE, România şi-a propus să devină o ţară cu o economie performantă, care să satisfacă atât aşteptările investitorilor, cât şi pe ale angajaţilor, ţintă care nu se poate atinge decât prin dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu cerinţele pieţei muncii.

În acest context, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic în parteneriat cu Uniunea Generală a Industriașilor din România, implementează, în perioada septembrie 2010 – iunie 2013, proiectul strategic ,,Parteneriate active școală – întreprindere pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale – PASII FPI”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”, prin contractul POSDRU/85/1.1/S/63196.

Prin acest proiect se urmăreşte explorarea şi pilotarea unor abordări mai active privind parteneriatul social, care să aducă mai aproape actorii şcolii şi pe cei ai mediului economic. Acest model de acţiune sistemică identifică o serie de căi inovative de motivare şi antrenare a celor două categorii de actori ai parteneriatului, prin utilizarea unor strategii moderne (de exemplu, învăţarea mutuală – peer learning, învăţarea prin acţiune, schimburile de experienţă şi de rol), împreună cu beneficiarii învăţământului profesional şi tehnic.

Obiectivul general al proiectului contribuie la îmbunătăţirea capacităţii învăţământului profesional şi tehnic, de a asigura calificări şi oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii prin colaborarea directă cu reprezentanții mediului economic.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt focalizate pe:

 1. Îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor și condițiilor concrete de pe piața muncii în rândul repezentanților IPT, al autorităților publice interesate și al beneficiarilor sistemului din toate cele 42 de unități administrative și crearea unor cadre generale favorabile stabilirii unor parteneriate școală-întreprindere, prin realizarea unui studiu de oportunitate, a unor seminarii de informare/conștientizare și a Săptămânii PASII FPI.
 2. Pilotarea în 20 de județe din țară a unor parteneriate active școală-întreprindere în vederea îmbunătățirii ofertei IPT – grupuri comune de lucru pentru dezvoltarea unor materiale de învățare, sesiuni de formare pentru profesioniștii ambelor părți implicate, mese rotunde, vizite în întreprinderi, concursuri școlare.

 

Obiectivele operaționale aferente abordării propuse sunt legate de:

 1. asigurarea colaborării directe și complexe a unităților de învățământ profesional și tehnic cu reprezentanți ai întreprinderilor;
 2. multiplicarea efectelor prin diversificarea modalităților de cooperare și atragerea tuturor actorilor interesați.

O etapă importantă în implementarea proiectului este organizarea şi derularea unui eveniment naţional în care, timp de o săptămână în perioada 1 – 5 aprilie 2013, 100 unităţi de învăţământ profesional şi tehnic (20 unități de învățământ pilot şi 80 de unităţi de învățământ partenere în reţele), organizate în 20 de reţele parteneriale, vor desfăşura acţiuni care promovează în mod direct parteneriatul activ şcoală – întreprindere. Cu această ocazie, va fi implicat un număr semnificativ de actori interesaţi (aproximativ 5000). Evenimentul este intitulat sugestiv ,,Săptămâna PASII FPI”.

Obiectivul principal al evenimentului „Săptămâna PAŞII FPI” îl reprezintă desfăşurarea unor activităţi de parteneriat prin implicarea tuturor actorilor relevanţi pentru a asigura un dialog constructiv şi eficient între toţi factorii interesaţi. Un prim pas în realizarea acestui obiectiv este îmbunătăţirea cunoaşterii reciproce, a cerinţelor şi condiţiilor concrete oferite de unităţile de învăţământ IPT şi de angajatori, dar şi a cerinţelor tuturor beneficiarilor sistemului de formare profesională iniţială din cele 42 de unităţi administrative.

Prin organizarea acestui eveniment se urmăreşte:

 • încurajarea dezvoltării parteneriatelor şcoală – întreprindere menite să ducă la îmbunătăţirea ofertei şcolare în vederea creşterii relevanţei ofertei IPT;
 • promovarea unor noi iniţiative de parteneriate şcoală – întreprindere prin dezvoltarea valorilor pozitive ale întreprinderilor, respectiv ale şcolii – ca organizaţie care învaţă şi produce învăţarea;
 • creşterea gradului de sprijin din partea autorităţilor locale prin promovarea parteneriatelor de succes  în cadrul unor evenimente locale;
 • sensibilizarea angajatorilor pentru a se implica în procesul de educaţie şi formare profesională prin evidenţierea importanţei şi beneficiilor pe termen lung generate de dezvoltarea unor parteneriate active şcoală – întreprindere;
 • sensibilizarea elevilor referitor la cunoaşterea mediului economic, a viitoarelor locuri de muncă, prin punerea în valoare, respectiv  promovarea parteneriatelor active dintre întreprinderi şi mediul educaţional;
 • informarea şi orientarea elevilor cu privire la cultura organizaţională a unei întreprinderi din perspectiva dezvoltării profesionale, respectiv pentru a cunoaşte / înţelege tendinţele de dezvoltare economică în perspectivă.

Strategia de pregătire a evenimentului a implicat organizarea, în perioada februarie – martie 2013 a două sesiuni de formare la nivel naţional/regional şi a 20 sesiuni de formare la nivel județean, după cum urmează:

 • sesiunea de formare/informare de la nivel naţional dedicată inspectorilor şcolari generali şi reprezentanţilor autorităţilor centrale, desfășurată la Sinaia, în perioada 22-23 februarie 2013;
 • sesiunea de formare la nivel naţional/regional dedicată inspectorilor şcolari de specialitate învăţământ profesional şi tehnic şi reprezentanţilor celor 20 de unități de învățământ profesional și tehnic pilot implicate în proiect, care au devenit  multiplicatori la nivel judeţean, și care s-a desfășurat la Sinaia, în perioada 1 – 2 martie 2013.
 • sesiunile de formare de la nivel judeţean organizate la sediul unităților de învățământ profesional și tehnic pilot, adresate reprezentanţilor şcolilor din reţea, autorităţilor publice/actorilor sociali interesaţi de la nivel local, sesiuni de formare desfășurate în perioada 4 – 18 martie 2013.

În acest context, lansarea evenimentului ”Săptămâna PAȘII FPI” pentru unitățile de învățământ partenere ale rețelei din județele Satu Mare și Sălaj, va avea loc în data de 02.04.2013 începând cu ora 10 la Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii “Ion I.C. Brătianu” Satu Mare, unitate de învățământ pilot în cadrul proiectului ,,Parteneriate active școală – întreprindere pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale – PAȘII FPI”.

Lasati un comentariu