Se scot la concurs 2 posturi de asistent medical generalist la Spitalul Carei

• publicat la: 10 iulie 2024
Se scot la concurs 2 posturi de asistent medical generalist la Spitalul Carei

Spitalul Municipal Carei, cu sediul în localitatea Carei, B-dul. 25 Octombrie nr.25, județul Satu Mare, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează: asistent medical generalist 2 PL/S 8 ore nedeterminată

Condiții generale

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și domiciliu în România.

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate deplină de exercițiu în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice

 Asistent medical generalist

` – diplomă de licența în specialitate sau diplomă de școală sanitară postliceală

– diplomă de Bacalaureat

– asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională ( Malpraxis medical )

– asistenții, care exercită profesia: certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi, însoțit de avizul anual

– asistenții, care nu exercită profesia: certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi, însoțit de adeverință pentru participarea la concurs

– vechimea în muncă : 1 an vechime in institutii spitalicesti

Calendarul de concurs

Concursul se va desfășura astfel:

• 10.07.2024 – publicarea anunțului

• 11.07.-24.07.2024 ora 12:00 – perioada de depunere dosarelor de concurs

• 26.07.2024 – selecția dosarelor de concurs

• 27.07.2024 ora 15:00 – afișarea rezultatelor în urma etapei de verificare a dosarelor de înscriere.

• 28.07.2024 ora 15:00– termenul limită de depunere a contestațiilor în urma etapei de verificare a dosarelor de înscriere.

• 29.07.2024 – soluționarea contestațiilor în urma etapei de verificare a dosarelor de înscriere

• 29.07.2024 ora 15:00 – afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor la etapa de selecție a dosarelor de înscriere.

• 31.07.2024 ora 10:00 – desfășurarea probei scrise de verificare a cunoștințelor teoretice – proba eliminatorie

• 01.08.2024 ora 15:00 – afișarea rezultatelor la proba scrisă

• 02.08.2024 ora 15:00 – termenul limită de depunere a contestațiilor la proba scrisă

• 05.08.2024– soluționarea contestațiilor la proba scrisă

• 05.08.2024 ora 15:00 – afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă

• 06.08.2024– susținerea probei practice – probă eliminatori

• 07.08.2023 ora 15:00 – afișarea rezultatelor la proba practică

• 08.08.2023 ora 15:00 – termenul limită de depunere a contestațiilor la susținerea probei practice

• 09.08.2023 – soluționarea contestațiilor probei practice

• 09.08.2023 ora 15:00 – afisarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor probei practice

• 12.08.2024 ora 10:00 – susținerea interviului – probă eliminatorie

• 13.08.2024 ora 15:00 – afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului

• 14.08.2024 ora 15:00 – termenul limită de depunere a contestațiilor la susținerea interviului

• 16.08.2024 – soluționarea contestațiilor susținerii interviului

• 16.08.2024 ora 15:00 – afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor susținerii interviului

• 17.08.2024– afișarea rezultatelor finale și repartizarea pe posturi

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs.

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;

e) copia carnetului de muncă (după caz)

f) a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sau extras revisal de la ITM

g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) Certificat de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin (2) din Legea nr. 118/2019. ( doar pentru posturile de asistent medical, infirmier/ă debutant, îngrijitoare de curățenie )

j) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-f), se prezinta însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Depunerea dosarelor de înscriere se face începând cu data de 11.07.2024. până în data de 24.07.2024. (inclusiv), în intervalul orar 0900-1200 la sediul Spitalului Municipal Carei, la Comp. R.U.N.O.S. al unităţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Comp. R.U.N.O.S. al unităţii, tel. 0261-706325; 0261-706201, zilnic între orele 0900-1200 şi pe pagina de internet a unităţii www.spitalcarei.ro la secţiunea anunţuri.

Locul de desfășurare a concursului – în sala de ședințe a Spitalului Municipal Carei.

Lasati un comentariu