BUNII NOŞTRI IANCULEŞTENI -Scrisoare deschisă-

• publicat la: 20 July 2014
BUNII NOŞTRI IANCULEŞTENI  -Scrisoare deschisă-

Rădăcinile celui care scrie, părinţi şi stră-stră-străbuni sunt acolo în  vicinatul Careiului, respectiv acolo unde Domniile Voastre,Ianculeştenii, vă deserviţi menirea de servanţi sociali, în timp ce cariera de truditor social a epuizat-o în întregul ei în Apuseni, adică acolo de unde se trag rădăcinile voastre ancestrale. Dacă străbunii voştri din Apuseni s-au statornicit în coasta Careiului pentru a-i conceda vigoarea specific moţească, noi ne-am stabilit în Apuseni, în urmă cu vreo cincizeci şi opt de ani, şi, pentru a infuza oamenilor acelor locuri cuminţenia şi valenţele morale ale Sălajului istoric, cel ce istoriceşte a încorporat şi Careiul. Acestea sunt legăturile ce ne apropie şi care determină respectul şi dragostea ce vi-o port. Iar pentru că am declinat-o, în rândurile ce urmeazăvoi încerca să o dovedesc.

În trudnicii ani de vieţuire în Apuseni, am citit contorul cu datele formativ-caracterologice a omului moţ şi purtând în aparatul genetic datele constitutive ale oamenilor de pe văile Erului şi a Crasnei, dispun de tot ce trebuie pentru a face o discuţie în care să fie atinsă şi problematica Ianculeştiului.

Acolo, pe vatra Nord-Vestică a României, pe întinderea mănoasă a ceea ce  geograficeşte se numeşte Câmpia Tisei, există trei straturi de habitanţi. Stratul primordial, numit dacic, devenit stratul român, peste care s-a suprapus un strat colonizator panonic şi german (unguri şi şvabi) ce istoriceşte în condiţiile în care numeric era minoritar sub aspecte jurisdicţionale şi a drepturilor cetăţeneşti a arogat orgolii de majoritari, orgolii care au mers atât de departe încât românii au fost  consideraţi şi trataţi drept o naţiune tolerată în pofida faptului că erau majoritarii acelui spaţiu, iar al treilea strat îl constituie  importantul eşalon aşezat generic sub denumirea „Moţii de Câmpie”.

Dat fiind faptul că zona este situată la graniţă cu Ungaria, elementul maghiar pe alocuri în procente minimale depăşeşte numeric stratul român,drept care sub aspect instituţional prin forţă electorală conducerea administrativă aparţine alogenilor maghiari. Istoriceşte românul a fost considerat de către alogenatul maghiar aşa cum am arătat  habitant tolerat, iar dispreţul a mers atât de departe încât a fost  acoperit cu formule dispreţuitoare, fiind uzuală ofensa „bideoş olah” ,respectiv „român puturos”. Desconsiderarea de către dominatorii stratului maghiar a populaţiei etnice române nu conteneşte a se produce  şi în zilele noastre. Despre acest lucru o dovadă plenară s-a produs în  ultimii ani.

Conducerea Unităţii Administrativ Teritorială Carei, este exercitată datorită ultimelor procese elective, de o structură  majoritară alogenă, respectiv membrii ai formaţiunii UDMR, în fruntea căreia, în prezent se află un „mort viu”, îl numim pe Kovacs Eugen, cel ce muşcând din „fructul oprit” a comis delictul de „conflict de interese”. Datorită lăcomiei ce l-a determinat să-şi facă venituri pe  căi prohibite, în prezent se exercită faţă de el procedurile legale de  ridicarea demnităţii de primar. Ei bine K.E., persoană bolnavă de  iredentism a finanţat, moral, apariţia unui volum, cunoscut sub denumirea „Legende Sătmărene”, carte scrisă în coautorat cu elemente de  extremă dreaptă din Ungaria. Spunem că a finanţat moral apariţia acestei cărţi otrăvite, în care se notează cu subiect şi predicat că românii ar  constitui o pătură etnică marcată de primitivism, pentru că între  autorii lucrării se află numele Gabrielei Venig,consilier UDMR. Mai mult „Primăria condusă de către K.E” a devenit şi stipendientă a unui personaj încadrat „consilier al primarului” fără obligaţia de a trece pe la primărie iar deşi în fişa  postului, nu scrie, se află, sarcina unică, editarea şi scrierea unui ziar de limbă maghiară prin care iredentismul maghiar şi ura etnică este profesată plenar.

Am făcut această necesară paranteză, ca antract la intrarea în subiect.

Voi localnicii aşezării moţeşti, Ianculeşti, sunteţi discriminaţi, prin  opresiune, de către conducerea UDMR-istă careiană, prin practicarea a o serie de măsuri ce uşor pot fi analogate abuzului contra intereselor  persoanelor. Numai că în cazul de faţă nu este vorba de un  grup de persoane al unei comunităţii ci de o comunitate întreagă, de la copilul de „ţâţă” până la cei aflaţi la senectute.

Este vorba, printre altele de  trecerea suprafeţelor agricole din extravilanul localităţii Ianculeşti în extravilanul municipiului Carei de însuşirea de către localitatea  Carei a luciului de apă din lacul de la Ianculeşti. Deşi după evidenţele  funciarepăşunea şi lacul de la Ianculeşti s-au aflat istoriceşte în  proprietatea şi administrarea localităţii de referinţă, acum prin măsuri  oculte evidenţele de carte funciară le prezintă străine Ianculeştiului.

Inventariem încercarea de a se înstrăina păşunea sătească prin  licitaţie, măsură ce s-a stopat, probabil temporar, datorită revoltei localnicilor şi zgomotului pe care aceştia l-au promovat. Referitor la drepturile comunităţii Ianculeştene K.E. are un discurs tranşant defavorabil localnicilor:

Pretenţia de a împărţi păşunea şi lacul la Ianculeşteni … e în afară de lege…” „Ceea ce cereţi e imposibil”„Guvernul român, ca să scape de datorie va împărţi, veţi vedea, _nu aveţi nici o treabă cu ce s-a scris  acum 80 de ani în Cartea funciară… aia e istorie. De geaba scrie în  cartea funciară dacă proprietarul e cine e…” etc._

Spuneam ceva mai sus că „Moţii de Câmpie” disiminaţi în cunoscute  localităţi din arealul român al Câmpiei Tisa reprezintă un al treilea strat de habitanţi. Ei bine acest strat se află în „ura iredentistului maghiar” la aceiaşi intensitate cu ura nutrită faţă de Trianon,de  monumentul statuar închinat Ostasului  Român, respectiv al luptătorilor ce au curăţat vatra Ardealului de ocupantul hortist, curmând lunga serie a crimelor de genocid (vezi Treznea; IP; Mureşenii de Câmpie; Sărmaş,Moisei, Turda, şi celelalte). Moţii de câmpie reprezintă ghimpele din  ochi al iredentismului atât de puternic manifest la Primăria Carei,__pentru că este o structură etnică curat românească, că a apărut în zonă la o vreme în care mijloacele istorice de curăţare etnică  promovate de ocupantul maghiar nu s-au putut pune în mişcare, pentru că  au fost împropietăriţi la reforma agrară din 1921, şi vezi bine, li s-au alocat proprietăţi din fostele domenii ale baronilor şi conţilor maghiari, a căror nostalgică amintire hălăduieşte în inima şi sufletul primarului local. Iar pentru că am ajuns aici se impune cea de a doua paranteză.

K.E., primarul Careiului cu nostalgii ce ţin de un trecut istoric în care produsul social era majoritar în mâna unor mari proprietari,baroni, conţi, şi alţii. În această privinţă este de amintit eforturile  nu numai discursive cât şi cele privind cheltuială publică prestată de  primar, pentru a-şi manifesta admiraţia, până la adoraţia faţă de fosta  familie nobiliară, ai căror urmaşi sărăciţi îşi duc traiul prin Europa.A se vedea propunerea pentru aprobare în consiliu a desfacerii a unei impresionante cantităţi dintr-o lucrare ce vizează familia „Karoly” .

A nu se trece cu vederea banchetul regesc pus în operă de primar cu privire la prezenţa reprezentanţilor fostei familii nobiliare la Carei.

A se lua act de indispoziţia primarului şi a camarilei sale privitor la amplasarea în municipiu a unui bust alRegelui Ferdinand, conducătorul  statului român ce n-a precupeţit să pună în joc viaţa militarilor români  pentru a scoate în 1919 Ungaria de sub dominaţia„sovieticală” a lui Bela Kun. Marea personalitate a istoriei româneşti care a făcut ca Ungaria să  nu se afle sub jug comunist din 1919 şi până în 1944. Datorită acestui  mare conducător Ungaria s-a aflat sub jug roşu doar din 1944 la 1989,iar timp de 25 de ani (1919-1944) şi-a durat demersul istoric în deplină  libertate. Propunerea ca bustul de referinţă să fie amplasat în parcul  castelului a fost declinată tranşant de către primar sub cuvânt că acte  de dispoziţie în acest sens nu se pot face decât dacă familia nobiliară  disipată prin Europa autoriză o astfel de măsură. Cum de acest subiect ne-am referit în articolul nostru „Un primar pe arătură”, nu mai revenim.

Ianculeşteni!   Sunteţi, pe de o parte discriminaţi, iar pe de altă parte  prin mijloace oculte s-a atentat la drepturile indivize de proprietate  ale comunităţiivoastre. Se manifestă dispreţ faţă de manifestările voastre afective, manifestări ce ţin de slăvireaeroului românilor, Avram Iancu, respectiv faţă de evenimentul sărbătoresc anual „Zilele Iancului”, pe care Mortul Viu de la Primăria Carei, Kovacs Eugen, se pare că o cam ia în derizoriu, făcându-se a nu şti despre ce este vorba. Prin trecerea în derizoriu a marelui vostru moment afectiv, întârzâind să prindă în calendarul evenimentelor municipale şi Zilele Iancului de la Ianculeşti, să omită înscrierea în harta cu locuri de memorie careiană „Monumentul Ostasului Român” şi lista este mult mai lungă, nu pregetă să aloce importante fonduri publice locale pentru evenimente de mâna doua, sau mai mult, cum a fost primirea cu surle şi trâmbiţe a unor anonimi de prin Europa, precum şi împrejurarea scandaloasă că a finanţat moral evenimentul livresc „Legende Sătmărene” ce sub autoratul subalternei sale, Venig Gabriela, a caracterizat românimea cu  scandalosul epitet de „primitivism”, conducerea Municipiului Carei a  făcut dovada plenară, pe de o parte, că a atentat la respectul datorat  etniei române, iar pe de altă parte, că prin voi „Ianculeştenii” duce o  agresiune presantă împotriva unei comunităţi pentru „vinovăţia” de a nu  fi fost curăţată etnic, pentru „meritul” de a-şi păstra şi continua  esenţa şi distincţia moţească. Iată de ce puţinele evenimente pe de o  parte discriminante iar pe de altă parte ofensatoare determină măsuri de  apărare.

În ce vă priveşte Ianculeşteni, prin prezenţa în Consiliul Municipal, al  delegatului sătesc, se pare că sunteţi  reprezentaţi, doar, formal şi că  simpla prezenţă a acestuia nu vă poate  apăra plenar interesele, nedispunând de competenţe instituţionale, ar fi  necesar, şi urmează să analizaţi dacă nu ar fi oportun să vă creaţi un  organism cu personalitate juridică care să aibă ieşirea la Justiţie, la  organele administraţiei centrale de stat, la organele apărare şi păstrare  a ordinii în vederea apărăriiintereselor şi a demnităţii comunităţii. În  acest sens n-ar fi lipsit de eficienţă să creaţi o „Asociaţie pentru  apărarea drepturilor şi libertăţilor comunităţii împotriva abuzurilor şi  discriminării”, asociaţie ce odată înscrisă în registrul persoanelor  juridice ar avea ieşire la apărarea intereselor comune ale localnicilor.

Crearea unui astfel de organism ar îndrepta efectele abuzurilor comise  până la data constituirii, prin acţiuni înjustiţie prin plângeri la  organele de urmărire penală iar în ceea ce priveşte viitorul ar  determina circumspecţie iredentiştilor cocoţaţi la conducerea  municipiului şi ar asigura comunităţii vierea în linişte precumşi dobânda esenţială determinată de crearea climatului pentru o conveţuire  etnică lipsită de convulsii, de acte discriminatorii, abuzuri şi carenţe  administrative.

Propunerea avansată Domniilor Voastre Ianculeştenii ar putea fi  analizată şi de către comunitatea de etnie română din Carei. Procedând  astfel s-ar crea un contrafort ce ar permite instalarea unei convieţuiri  armonioasea etniilor careiene, faţă de care autorul rândurilor de faţă  manifestă deplin respect.

 

Tiberiu  Vanca

 

comentarii

de tarabostes la 20 July 2014 - 09:33

Foarte bine punctat materialul domnule Vanca si ideia constituirii este una foarte buna,dar eu cred ca ar avea sanse de reusita acest demers doar pana la un punct.S-ar bloca anumite initiative sau decizii in momentul in care in aceasta asociatie si-ar face aparitia diversi politicieni de la diferite partide romanesti…Acolo ar interveni interesele meschine,de grup,de partid in detrimentul cetateanului,al omului si al romanului de rand.Daca am avea un stat de drept si politicieni cu verticalitate atunci ar trebui noi sa ne gandim la diferite solutii pentru a trebui sa ne putem pastra traditiile,pamanturile,demnitatea si istoria?Cel mai bun exemplu este cel al consilierului PSD de Carei care este si fiu al satului Ianculesti si care este de acord si voteaza in sprijinul lui Eugen si al ungurilor probabil pentru a intoarce primarului anumite favoruri care se stiu…Aceste lucruri sunt valabile din teritoriu pana la centru,din acest motiv in ultimii 25 de ani ungurii si-au permis sa faca pasi sfidatori de mari in realizarea idealurilor iredentiste si sovine.In tot acest timp clasa politica sta si discuta si negocieaza lucruri care nu ar trebui sa suporte nici macar gand,nu discutie sau fapta..Eu cred ca in mijlocul romanilor de rand nationalitatea,familia,religia si tara nu pot fi subiecte de negociere…ordinea este aleatorie…Asta ar trebui sa intelegem toti dragi romani putem fi prieteni si e normal sa fim,putem sa ne intelegem asa este civilizat,putem sa fim si toleranti si am fost mereu(prea mut) dar pana la un punct…IDENTITATEA NATIONALA cu toate ce deriva din ea NU SE NEGOCIEAZA DRAGI POLITICIENI …

Lasati un comentariu