Noul formular 394

• publicat la: 11 May 2016
Noul formular 394

D.G.R.F.P. Cluj Napoca  informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.242/2016, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1105//2016 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Termenul de intrare în vigoare a Ordinului A.N.A.F. nr. 3769/2015 a a fost amânat până la 1 iulie 2016. Pe noul formular 394  se vor declara operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional începând cu luna iulie 2016 şi  operatorii economici nu  vor mai  declara înca o data facturile emise sau primite  de persoanele impozabile în perioada ianuarie-iunie  a anului 2016.

Formularul 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” se completează şi se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt obligate la plata taxei conform art.307 alin. (1), (2), (6) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 268 alin.(1) şi taxabile cu cota prevăzută de Codul Fiscal.

Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform Titlului VII din Codul Fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” sau “TVA la încasare”.

 

 

De asemenea, în declaraţie se înscriu:

-  baza impozabilă şi TVA aferente facturilor emise prin autofacturare.

- valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul fiscal, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

 b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul Fiscal, care realizează în România achiziţii de bunuri sau servicii.

Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” sau “TVA la încasare”, precum şi borderourile de achiziţii de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor efectuate de la persoane fizice şi/sau contracte încheiate cu persoane fizice.

De asemenea, în declaraţie se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate şi a bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul Fiscal, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

In perioada 1 iulie 2016- 31 decembrie 2016  :

a). pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane fizice pentru care au fost emise facturi cu valoare individuală mai mică sau egală cu 10.000 lei, se va completa numărul total al facturilor emise, valoarea totală a bazei impozabile şi TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA;

b). pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, către persoane fizice, pentru care au fost emise facturi cu valoare individuală mai mică sau egală cu 10.000 lei, se va completa numărul total al facturilor emise şi valoarea acestora cu TVA inclusă.

Începând cu data de 1.01.2017 vor fi cuprinse în lista de detaliu toate facturile emise către persoanele fizice, indiferent de valoarea acestora.

Referitor la menţionarea CNP/NIF şi adresa furnizor/beneficiar, persoană fizică,  completarea CNP/NIF este obligatorie în situaţia în care persoana impozabilă îl colectează de la persoana fizică din facturi, contracte (de prestări servicii, de furnizare utilităţi, vânzări de bunuri mobile şi imobile etc.). In  lipsa acestuia se vor declara numele, prenumele şi adresa persoanei fizice.

În ce priveşte declararea operaţiunilor desfaşurate cu persoane impozabile nestabilite în Romania care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze in scopuri de TVA în Romania, persoana impozabilă din Romania va declara operaţiunile derulate pe teritoriul national (România) , care nu se înscriu în declaraţia recapitulativă  privind livrările /acchiziţiile/prestările intracomunitare , respectiv formularul 390.

Referitor la declararea operaţiunilor desfăşurate cu persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene nu vor fi declarate operaţiunile de import de bunuri (inclusiv în cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amânare de la plata în vamă a TVA).

Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei.

În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial. Nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori.

Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF., care are ataşat un fişier XML., a cărui structură este disponibilă pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  (ANAF) .

Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau  în format electronic, însoţită de anexa nr.1 la ordin –formularul 394, în format hârtie (doar prima pagină), semnată  şi  ştampilată, conform legii.

Lasati un comentariu