Lansarea Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (COMERT-SERVICII)

• publicat la: 7 July 2016
Lansarea Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (COMERT-SERVICII)

Pe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM ( www.aippimm.ro ) a apărut anunţul referitor la data de lansare a programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (COMERŢ-SERVICII).

Începând cu data de 12 iulie 2016 ora 10.00 va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (COMERŢ-SERVICII).

Documentaţia programului se poate consulta şi descărca la adresa:

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2016/programul-de-dezvoltare-a-activit-ilor-de-comercializare-a-produselor-i-serviciilor-de-pia-

Beneficiari eligibili sunt persoane juridice (societăţi / societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la procedură (Listă coduri CAEN), care au la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri on-line cel puţin 2 ani calendaristici de la înregistrarea la Registrul Comerţului.

Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului ( anexa nr.1) şi autorizat cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii.

O condiţie impusă beneficiarilor eligibili este aceea de a nu fi beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani şi nu aibă  asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani. Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi comerciale nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate comercială.

 

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90%, dar nu mai mult de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar. Aportul propriu este de minim 10%. Ca noutate, în grila de punctaj este prevăzut un criteriu referitor la Valoarea procentului aferent aportului propriu, unctajul maxim obţinându-se pentru un procent de minim 25%.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de investiţii în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După înregistrare se completează on-line planul de investiţii. La completarea planului de investiţii vor trebui ataşate (on-line) Cererea de acord de principiu (anexa 13) precum şi o serie de documente, prevăzute în anexa 10 (Certificat constatator, declaraţii rteferitoare la plata obligaţiilor la bugetul de stat şi bugetele locale, situaţiile financiare ale solicitantului).

În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de investiţii începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere (marţi, 12 iulie 2016), timp de 10 zile calendaristice, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere (joi, 21 iulie 2016).

Admiterea în Program se va face  în  ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de investiţii on-line.

Calcularea punctajului planurilor de investiţii se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Grila de evaluare se poate consulta la finalul fişierului conţinând modelul planului de investiţii (anexa 3).

La punctaje egale va prevala: numărul de locuri de muncă nou create; numărul mediu de salariaţi la 31.12.2015; valoarea procentului aferent aportului propriu; valoarea profitului din exploatare la 31.12.2015; ponderea investiţiei în mijloace fixe prevăzute la pct.2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) și 2.3.6.8.1 (electro si motostivuitoare)  din HG 2139/2004; data si ora inscrierii in program., conform principiului ”primul venit-primul servit”, în această ordine.

În vederea semnării Contractelor de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului. La data semnării contractului aplicanţii au obligaţia să depună la OTIMMC certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat şi certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, eliberate de către organul fiscal competent, în termen de valabilitate la data semnării contractului.

În maxim 45 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de  11 noiembrie 2016, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul OTIMMC.

În documentaţia Programului este prezentată (în anexa 2) lista activităţilor şi cheltuielilor eligibile, fiind precizate şi valorile maxime ale finantării acceptate pe fiecare activitate în parte. Valoarea finanţării nerambursabile pentru o anumită activitate/cheltuială nu poate depăşi această valoare maximă precizată pentru respectiva activitate/cheltuială, iar suma totală a finanţării tuturor cheltuielilor propuse prin planul de investiţii nu poate depăşi valoarea maximă de 135.000 lei.

AFN va fi eliberată, într-o singură tranşă, beneficiarilor care au efectuat activităţile eligibile şi au făcut dovada achitării integrale cheltuielilor aferente finanţării acestora.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea OTIMMC bunurile achiziţionate prin program, împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile către OTIMMC.

Nu se acorda ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi/administratori au calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri în anul 2016. Se exceptează de la această prevedere firmele incubate şi beneficiarii de cursuri UNCTAD Empretec.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2016 este de de 21.049.000 lei. Prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 156 de beneficiari. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2016, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2016.

Lasati un comentariu