Încep înscrierile pentru Programul Kogălniceanu

• publicat la: 26 August 2011
Încep înscrierile pentru Programul Kogălniceanu

Incepând cu data de 9 Septembrie 2011 incep inscrierile in cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii. Formularul de inscriere va fi activ pe site-ul www.aippimm.ro sau direct pe linkul: http://programenationale2011.aippimm.ro/ incepând cu 09.09.2011 ora 10.00.

A apărut in Monitorul oficial nr.596/23.08.2011 Ordinul nr.2325/2445/22.08.2011 pentru aprobarea Conventiei de colaborare dintre Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Institutia de credit partenera in cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii.

 Programul Kogălniceanu pentru întreprinderile mici şi mijlocii” este un program multianual de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor pe perioada 2011-2013 care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, garantarea creditului de către stat, ce vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii (I.M.M-uri) la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de 1 an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile prezentei ordonanţe fără a depăşi durata Programului.

Avantajele aplicării acestei soluţii de finanţare în economia naţională sunt:

 • facilitarea accesului la finanţare a operatorilor economici de dimensiuni mici şi mijlocii;
 • menţinerea activităţii şi a locurilor de muncă existente în rândul IMM şi, doar în subsidiar, susţinerea competitivităţii economice a acestora;
 • reducerea arieratelor datorate statului de către sectorul IMM
 • şi, reducerea masei monetare în numerar, care în prezent, circulă în economia nefiscalizată.

Din punct de vedere al ajutorului de stat, acest mecanism de sprijin pentru IMM-uri va îmbrăca forma unei scheme de ajutor de minimis, trebuind astfel să fie respectate prevederile pct. 3.5. din Comunicarea Comisiei Europene privind ajutorul de stat sub forma garanţiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20 iunie 2008, seria C.

 • MECMA, prin AIPPIMM, va subvenţiona parţial dobânda plătită de întreprinderile mici şi mijlocii (I.M.M.-uri).
 • Creditul de 125.000 lei se acordă cu următoarele facilităţi:

a)                     dobânda parţial subvenţionată – subvenţia acordată I.M.M. de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerţului Şi Mediului de Afaceri prin A.I.P.P.I.M.M., în cuantum de maxim 70% din dobânda calculată pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  

b)                    garanţii în numele şi în contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M. în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili. Valoarea garanţiei de STAT poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei , din valoarea creditului. Linia de credit se poate prelungi până în 2013

 • Bugetul total maxim al subvenţiei acordate în cadrul Programului pe perioada de implementare 2011-2013 este de 165.000 mii lei, iar cuantumul anual al acestuia se stabileşte prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale cu această destinaţie.
 •  Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, MFP va mandata FNGCIMM în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit, care urmează să acorde credite I.M.M.-urilor definite la art.2 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, eligibile în cadrul Programului. Garanţia în numele şi în contul statului se va acorda numai în situaţia în care beneficiarul Programului nu dispune de garanţii suficiente pentru accesarea liniei de credit. Plafonul anual al garanţiilor ce pot fi acordate în cadrul Programului pe perioada de implementare 2011-2013 se stabileşte de către MFP şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
 • Perioada de rambursare a creditelor cu dobândă subvenţionată şi după caz, cu garanţie  de stat  este de maximum 1 an de la data acordării liniei de credit.
 •  I.M.M. este eligibilă în cadrul Programului dacă, la data aprobării creditului, îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a)      nu este în dificultate în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2 din 1 octombrie 2004;

b)      în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva sa, aceasta a fost deja executată, creanţa fiind integral recuperată;

c)      nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţia de credit parteneră;

d)      suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro pentru transport rutier;

e)      nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.);

f)        nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.);

g)      nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenţei;

h)      prezintă instituţiei de credit finanțatoare garanţii colaterale pentru cel puţin 40% din valoarea creditului;

i)     are minim 2 ani de activitate consecutivi în domeniul în care îşi desfaşoară activitatea;

 •  Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:

b)            plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat;

c)            cheltuieli privind aprovizionarea, productia, desfacerea;

d)            cheltuieli privind executarea de lucrari si/ sau prestarea de servicii;

e)            cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;

f)              alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;

g)            cheltuieli cu salariile si asimilatele acestora;

h)             alte costuri de operare.

 • Întreprinderile mici şi mijlocii vor plăti lunar partea din dobândă ce le revine în baza contractului de credit, urmând ca în baza convenţiei de colaborare dintre A.I.P.P.I.M.M. şi instituţia de credit parteneră, A.I.P.P.I.M.M. să vireze lunar instituţiei de credit partenere subvenţia de dobândă aferentă creditului contractat de către întreprinderile mici şi mijlocii în condiţiile stabilite prin normele metodologice. 

Sursa:Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

Lasati un comentariu