ANUNŢ privind organizare concurs pentru 2 posturi vacante în Carei

• publicat la: 24 April 2017
ANUNŢ privind organizare concurs pentru 2 posturi vacante în Carei

Avand in vedere prevederile Hotararii nr 286/23.03.2011 privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant.

Scoala Gimnaziala „Vasile Lucaciu”cu sediul in Carei, Str. Vasile Lucaciu, nr. 16, Judetul Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale dupa cum urmeaza :

 1. 1.      Ingrijitor I – invatamant prescolar – ½ norma
 2. 2.      Paza I – invatamant gimnazial – 1 norma

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • d) are capacitatea deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face – o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale sunt :

 • ingrijitor I – 8 clase
 • paza I – studii medii

 

Concursul se va organiza conform calendarului :

 • 10.05.2017 termenul limita pentru depunerea dosarelor
 • 19.05.2017 ora 13, proba scrisa, la sediul institutiei
 • 22.05.2017 ora13, proba practica, la sediul institutiei
 • Data pentru interviu va fi comunicata dupa proba practica, la sediul institutiei.

 

Bibliografia necesara in vederea sustinerii concursului este afisata la sediul unitatii.

 

Conform art.6 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fondurile publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. Cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale posturilor solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si / sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa – l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior delurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitate;

 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se obtin la sediul Scolii Gimnaziale „Vasile Lucaciu” Carei , str.Vasile Lucaciu, nr. 16, Judetul Satu Mare, Secretariatul unitatii, telefon : 0261861186.

 

Conducerea

Lasati un comentariu