Post vacant de îngrijitor la un liceu din Carei. Directorul trimite comunicate oficiale doar blogului consilierului primarului evazionist

• publicat la: 6 noiembrie 2020
Post vacant de îngrijitor la un liceu din Carei. Directorul trimite comunicate oficiale doar blogului consilierului primarului evazionist

Proaspăt uns consilier local din partea PSD, directorul Liceului Tehnologic Iuliu Maniu din Carei, prof. Adrian Micovschi, face dovada obedienței față de conducerea UDMR a municipiului. Acesta uită că școala pe care o conduce este o instituție de stat și comunicatele de presă nu se trimit doar paginilor personale ale consilierului primarului evazionist din Carei ci la toată presa.

Pentru cei neinformaţi, societatea care editează Buletin de Carei are cod fiscal,număr de înregistrare la Registrul Comerţului şi evident, adresă oficială de redacţie spre deosebire de paginile personale ale celor ce deservesc interesele unui primar evazionist dovedit. Domnul director ar trebui să ştie care este diferenţa dintre un blog şi un portal de ştiri. Am înţeles că în campanie s-a aliniat directivelor partidului pe care îl reprezintă şi a colaborat doar cu cine s-a aprobat să colaboreze dar şcoala nu este partid.

Cu tot respectul pentru Adrian Micovschi, dar  un director de instituţie de stat are obligaţia de a face astfel de anunţuri în mod oficial aşa că nu e cazul să ne poarte supărare.

.

Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu”, Carei, cu sediul în Carei, str. Iuliu Maniu nr. 20, județul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor I M.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii – minimum 10 clase;
 • vechime minimă de 2 ani în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 03 decembrie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu”, Carei, cu sediul în Carei, str. Iuliu Maniu nr. 20, județul Satu Mare, telefon 0261/862.402, fax 0261/866.726.

 

 

 

 

 

comentarii

de Crocan la 16 noiembrie 2020 - 14:20

Oarecum ca cineva sa prinde postul si sa fie admis si aici culoarea banilor conteaza???

Lasati un comentariu