Completarea veniturilor salariale ale angajaților conform art.72 din Legea nr.76/2002

• publicat la: 6 aprilie 2021
Completarea veniturilor salariale ale angajaților conform  art.72 din Legea nr.76/2002

Persoanelor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizație de șomaj conform art.17 alin.(1) din Legea nr.76/2002 cu modificările și completările ulterioare, și care se angajează cu normă întreagă, conform prevederilor legale în vigoare, și ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizației de șomaj, beneficiază din momentul angajării până la sfârșitul perioadei pentru care erau  îndreptățite să primească indemnizație de șomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizației de șomaj, stabilită și, după caz, reactualizată conform legii.

Nu beneficiază de completarea veniturilor salariale, persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani.

Pentru a beneficia de această sumă, persoanele îndreptățite vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană , unde se află în evidență, în termen de maximum 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizație de șomaj ca urmare a angajării, următoarele documente:

  • Cerere ;
  • Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (contract de muncă)
  • Document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.

Beneficiarul drepturilor prevăzute la art 72 din Legea nr.76/2002 republicată, va depune lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană unde se află în evidență dovada emisă de angajator din care să reiasă că a fost încadrat în muncă.

În situația în care beneficiarul nu prezintă în termenul prevăzut de lege dovada incadrării în muncă, plata drepturilor prevăzute la art.72 din legea 76/2002 se va face o data cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada.

Lasati un comentariu