Autentificarea actelor la vânzarea unui imobil este condiţionată de plata impozitului datorat

• publicat la: 17 July 2012
Autentificarea actelor la vânzarea unui imobil este condiţionată de plata impozitului datorat

La transferul dreptului de proprietate, contribuabilii datorează un impozit, potrivit art. 771 din Codul fiscal. Fără dovada achitării impozitului datorat, notarul respinge cererea de înscriere.

Faţă de acest cadru general, s-a pus în discuţie dacă aceste prevederi sunt sau nu constituţionale, în măsura în care sunt aplicabile şi vânzării unui imobil prin procedura executării silite.

Cadru legal

Aceasta fiind, pe scurt, conţinutul temei în discuţie, să vedem prevederile mai exacte din Codul fiscal.

● În capitolul despre venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, art.771 prevede că la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel:

a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv:

- 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv;

b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dată mai mare de 3 ani:

- 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

● Impozitul NU se datorează în următoarele cazuri la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale, după cum nu se datorează nici la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi.

● Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire NU se datorează impozitul dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul de doi ani, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

● Impozitul datorat la transferul proprietăţilor imobiliare prin acte între vii, precum şi impozitul pentru dezbaterea succesiunii în afara termenului de doi ani se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale.

În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză, cu excepţia tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv, precum şi între soţi, caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate.

● Camerele notarilor publici actualizează cel puţin o dată pe an expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile.

Impozitul datorat la transferul proprietăţilor imobiliare prin acte între vii, precum şi impozitul pentru dezbaterea succesiunii în afara termenului de doi ani se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii.

sursa legestart

Lasati un comentariu