Sinteza activităţii de control a ITM Satu Mare în luna februarie 2014

• publicat la: 12 March 2014
Sinteza activităţii de control a ITM Satu Mare în luna februarie 2014

             In cursul lunii februarie 2014 inspectorii de muncă din cadrul ITM au efectuat 312  controale, 185 în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă şi 127 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul stabilirii relaţiilor de muncă

             În domeniul stabilirii relaţiilor de muncă au fost constatate 423 deficienţe, inspectorii de muncă dispunând 423 măsuri scrise pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale şi  aplicând 114 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 81.500 lei.

             Pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 41  sancţiuni, din care 5  sancţiuni contravenţionale pentru primirea la muncă fără forme legale de angajare (încălcarea prevederilor art. 16 alin.(1) referitoare la obligaţia încheierii contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii); 5 angajatori au fost depistaţi folosind munca nedeclarată, respectiv 6 persoane fără forme legale de angajare (din care 6 femei); angajatorii depistaţi au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi însumând 60.000 lei. Pentru nerespectarea altor prevederi ale Codului Muncii a fost aplicată 1 amendă în valoare de 300 lei (nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe economie)  şi 35 avertismente (pentru nerespectarea dispoziţiilor privind suplimentară şi acordarea repaosului săptămânal, nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca de noapte, neîndeplinirea obligaţiei de a înmâna salariatului, anterior începerii activităţii, un exemplar al contractului individual de muncă, încălcarea obligaţiei privind examenul medical la angajare şi încălcarea obligaţiei privind conducerea unei evidenţe clare şi corecte a orelor lucrate de salariaţi  şi prezentarea la control a acestei evidenţe la solicitarea inspectorului de muncă).

         Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii au fost sancţionaţi cu avertisment 3 angajatori, pentru împiedicarea inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul, refuzul de a furniza informaţiile solicitate.

           Pentru încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul  general de evidenţă a salariaţilor, au fost sancţionaţi 53 de angajatori (70 de sancţiuni, din care 24 amenzi în valoare totală de 21.200 lei, şi 46 avertismente) şi s-au dispus 112 măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate cu privire la întocmirea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

           În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate 225 deficienţe, inspectorii de muncă dispunând măsuri scrise pentru remedierea acestora la termenele stabilite şi aplicând 225 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 45.500 lei.

          În cursul lunii februarie 2014 au fost comunicate la I.T.M. Satu Mare 12 evenimente (conform prevederilor art. 27 din Legea nr. 319/2006). Au fost avizate 2 dosare de accident de muncă cu incapacitate temporară de muncă.

          În cursul lunii martie 2014 sunt în curs de derulare acţiuni în cadrul Campaniei Naţionale de verificare a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă aplicate de către angajatori pentru prevenirea incendiilor şi exploziilor în sectorul extractiv, precum şi acţiuni de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderile mici (cu 10 – 49 lucrători).           

Alte activităţi

    1.    În luna februarie 2014 au fost eliberate 8 registre de evidenţă a zilierilor; în această lună au fost angajaţi 85  zilieri, care, potrivit înregistrărilor din registre, care au prestat 394  zile de muncă (om-zile), cele mai multe în domeniile: agricultură (57,3 %)  şi manipulări de mărfuri (26,4 %).    

    2.   În cursul lunii februarie s-au înregistrat la I.T.M. Satu Mare 29 de sesizări şi reclamaţii, 26 de la salariaţi şi alţi cetăţeni, respectiv 3 sesizări de la persoane juridice.  Aspectele cele mai frecvent semnalate în petiţiile salariaţilor se referă la raporturile de muncă, neplata sau întârzieri la plata unor drepturi salariale şi indemnizaţii de asigurări sociale, desfacerea contractului individual de muncă, încălcări ale dispoziţiilor legale privind munca suplimentară, neeliberarea unor adeverinţe privind perioada lucrată în baza contractului individual de muncă.

S-au înregistrat şi în februarie 2014 şi reclamaţii în care ni se semnalează de către petenţi că figurează ca angajaţi ai unor societăţi comerciale deşi nu au semnat nici un fel de contract de muncă şi nu ar fi lucrat pentru angajatorii respectivi, şi din această cauză sunt acum obligaţi să restituie sumele acordate ca ajutor social în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.  Precizăm cu această ocazie că forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului de muncă, iar nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Constatarea nulităţii şi stabilirea efectelor acesteia se pot face prin acordul părţilor, sau, dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească.   

          Rugăm persoanele care prestează munca în subordinea unor angajatori şi nu au semnat un contract individual de muncă în formă scrisă (şi nu au primit un exemplar al contractului individual de muncă) să ne semnaleze în timp util (când încă prestează munca şi pot fi găsiţi lucrând), şi nu ulterior, după încetarea activităţii sau părăsirea locului de muncă respectiv. Astfel, inspectorul de muncă va dispune măsuri pentru întocmirea (încheierea) contractului individual de muncă în formă scrisă şi înmânarea unui exemplar către salariat.  

Lasati un comentariu