CONVOCATOR pentru acţionarii de la SC ARDEALUL SA

• publicat la: 19 April 2018
CONVOCATOR pentru acţionarii de la SC ARDEALUL SA

Directoratul SC ARDEALUL SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Carei, str.Cuza Voda, nr.24, jud.Satu Mare, inmatriculata la ORC Satu Mare sub nr.J 30/73/1991, avand cod fiscal nr.RO 646347,  intrunit in sedinta din data de 13.04.2018, în temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor din Actul Constitutiv

CONVOACA

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 23.05.2018, la ora 12.00,  la adresa sediului societatii din Carei, str.Cuza Voda, nr.24, pentru toti actionarii societatii inscrisi in Registrul actionarilor la sfârşitul zilei de 04.05.2018, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare. In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr.31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 24.05.2018, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

            A.G.O.A va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului pe anul 2017

2.Prezentarea raportului Auditorului Financiar

3.Prezentarea si aprobarea  bilantului si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2017

4.Prezentarea si aprobarea bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018

5.Prezentarea si aprobarea proiectului de investitii pentru anul 2018

6.Mandatarea Consiliului de Supraveghere de a contracta credite bancare pentru productie si investitii

7.Imputernicirea Consiliului de Supraveghere de a proceda la vanzari si cumparari de active, actiuni, precum si constituirea de garantii reale mobiliare si imobiliare

8.Imputernicirea Comitetului Director de a accesa fonduri nerambursabile

9.Aprobarea datei de 10.06.2018 ca data de înregistrare.

Documentele, propunerile privind membrii Consiliului de Supraveghere, procurile speciale şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societăţii.Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală se poate face pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul societăţii până la data de 18.05.2018.

PRESEDINTE  DIRECTORAT

                                                         NUNA SIMONA

Lasati un comentariu