Convocator SC Ardealul SA pentru Adunarea Generală a Acţionarilor

• publicat la: 25 April 2017
Convocator SC Ardealul SA pentru  Adunarea Generală a Acţionarilor

Directoratul  SC ARDEALUL SA , societatea dministrata in sistem dualist, cu sediul in Carei, str.Cuza Voda, nr.24, jud.Satu Mare, inmatriculata la ORC Satu Mare sub nr.J 30/73/1991, avand cod fiscal nr.RO 646347, intrunit in sedinta din data de 19.04.2017, întemeiul Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor din Actul Constitutiv

    CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor in data de 28.05.2017, la ora 12.00, la adresa sediului societatii din Carei, str.CuzaVoda, nr.24, pentru toti actionarii societăţii înscrisi în Registrul actionarilor la sfârşitul zilei de 10.05.2017, considerată Data de Referinţă pentru această  adunare.  In cazul în care la data mentionata mai sus nu se întrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr.31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a doua Adunare Generală a Actionarilor Societatii pentru data de 29.05.2017, la ora 12.00, în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

            A.G.O.A  va avea următoarea  ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere pe anul 2016

2.Prezentarea raportului Auditorului Financiar

3.Prezentarea si aprobarea bilantului si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2016

4.Prezentarea si aprobarea bugetului de Veniturisi Cheltuieli pe anul 2017

5.Prezentarea si aprobarea proiectului de investitii pentru anul 2017

6.Mandatarea Consiliului de Supraveghere de a contracta credite bancare pentru productie si  investitii

7.ImputernicireaConsiliului de Supraveghere de a proceda la vanzari si cumparari de active, actiuni, precum si constituirea de garantii reale mobiliare si imobiliare

8.Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere şi a membrilor  Comitetului Director pentruexerciţiul financiar  2016

9.Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere

10.Alegerea auditorului si stabilirea duratei Contractului de audit

 

A.G.E.A va avea urmatoarea  ordine de zi:

1.Aprobarea divizarii si a proiectului de divizare a SC COMCEREAL SA Satu Mare   la care SC ARDEALUL SA Carei este actionar.

 

Documentele, propunerile privind membrii Consiliului de Supraveghere, procurile speciale şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societăţii.  Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală se poate face pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul societăţii până la data de 23.05.2017.  Consiliul de Administraţie propune data de înregistrare 15.06. 2017.

PRESEDINTELE COMITETULUI DIRECTOR

                                          NUNA SIMONA

Lasati un comentariu