CONVOCATOR al SC ARDEALUL SA Carei

• publicat la: 12 April 2019
CONVOCATOR al SC ARDEALUL SA Carei

Directoratul SC ARDEALUL SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Carei, str.Cuza Voda, nr.24, jud.Satu Mare, inmatriculata la ORC Satu Mare sub nr.J 30/73/1991, avand cod fiscal nr.RO 646347, în temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor din Actul Constitutiv

 

CONVOACĂ

 

Adunarea Generală Ordinara si Extraordinară a Actionarilor în data de 15.05.2019, la ora 12,  respectiv ora 13, la adresa sediului societății din Carei, str.Cuza Vodă, nr.24, pentru toti acționarii societății înscrisi in Registrul actionarilor la sfârşitul zilei de  10.04.2019, considerată Data de Referință. In cazul în care la data mentionată mai sus, nu se întrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevăzute de Legea nr.31/1990 si de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă si se fixează in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară  si Extraordinară a Actionarilor Societății pentru data de 16.05.2019, la aceeași ora, în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referință.

            A.G.O.A va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului pe anul 2018

2.Prezentarea raportului Auditorului Financiar

3.Prezentarea si aprobarea  bilantului si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2018

4.Prezentarea si aprobarea bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019

5.Prezentarea si aprobarea proiectului de investitii pentru anul 2019

6.Alegerea auditorului si stabilirea duratei Contractului de audit

7.Mandatarea Consiliului de Supraveghere de a contracta credite bancare pentru productie si investitii

8.Imputernicirea Consiliului de Supraveghere de a proceda la vanzari si cumparari de active, actiuni, precum si constituirea de garantii reale mobiliare si imobiliare

9.Imputernicirea Comitetului Director de a accesa fonduri nerambursabile

10.Aprobarea datei de 03.06.2019, ca data de înregistrare.

 

A.G.E.A va avea urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea majorarii capitalului social, prin aport in numerar, de la suma de 12.891.374,3 lei , la suma de 14.180.512,3 lei, prin emisiunea unui numar de 1.841.625 actiuni nominative noi, cu o valoare nominala de 0,7 lei fiecare, fara prima de aport.Actiunile noi emise sunt oferite spre subscriere actionarilor existenti ai societatii cu drept de exercitare a dreptului de preferinta, proportional cu numarul de actiuni pe care le detin.Majorarea capitalului social se va face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise, nesubscrise sau nevarsate integral, fiind anulate.

2.Aprobarea termenului de o luna de la data publicarii hotararii  Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, pentru exercitarea dreptului de preferinta a actionarilor existenti ai societatii.

3.Mandatarea Comitetului Director sa finalizeze majorarea capitalului social, asa cum va fi aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta a actionarilor, la nivelul sumei subscrise si varsate de actionari, anularea actiunilor emise si nesubscrise ori subscrise, dar nevarsate in termen, dupa caz, stabilirea structurii actionariatului dupa majorare, precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii.

4.Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii pentru a reflecta modificarile la capitalul social, in conformitate cu rezultatele operatiunii de majorare a capitalului social

5.Aprobarea datei de 03.06.2019, ca data de înregistrare.

 

Documentele,  procurile speciale şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societăţii.Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală se poate face pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul societăţii până la data de 10.05.2019.

        PRESEDINTE DIRECTORAT

                                                        NUNA SIMONA

 

 

Lasati un comentariu