Angajări prin concurs la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică „Cristiana” Carei

• publicat la: 22 mai 2021
Angajări prin concurs la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică „Cristiana” Carei

Nu mai puțin de 5 posturi sunt scoase la concurs de Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică „Cristiana” Carei.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

 • Centrul maternal „Lorena”, din Satu Mare
  • educator – studii M – 1 post:
   • diplomă de bacalaureat;
   • minimum 6 luni vechime în activitate pe studii medii.
 • Casa de Tip Familial „Teodora” din localitatea Noroieni:
  • educator principal – studii M – 1 post;
   • diplomă de bacalaureat;
   • minimum 5 ani vechime în activitate pe studii medii.
 • Casa de Tip Familial „Ștefania” din localitatea Oar:
  • educator – studii M – 2 posturi:
   • diplomă de bacalaureat.
   • minimum 6 luni vechime în activitate pe studii medii.
 • Centrul de Îngrijire și Asistență Socială „Șansa” Satu Mare:
  • asistent medical debutant – studii S – 1 post:
   • diplomă de bacalaureat;
   • diplomă de licență în specialitatea asistență medicală generală;
   • aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical.
 • Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică „Cristiana” Carei:
  • muncitor necalificat I bucătărie – studii G – 1 post:
   • diplomă/adeverință de absolvire a școlii generale.
  • infirmier – studii G – 3 posturi:
   • diplomă/adeverință de absolvire a școlii generale;
   • certificat de absolvire a cursului de infirmier;
   • minimum 6 luni vechime în activitate.
  • îngrijitor curățenie – studii G – 1 post:
   • diplomă/adeverință de absolvire a școlii generale.
 • Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Satu Mare – Echipa mobilă:
  • kinetoterapeut studii S – 1 post:
   • diplomă de licență în specialitate;
   • aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de kinetoterapeut;
   • minimum 6 luni vechime în specialitate.
  • asistent medical principal mascur – studii PL – 1 post:
   • diplomă de bacalaureat;
   • certificat de absolvire a școlii postliceale în specialitatea: asistent medical balneofizioterapie și masaj;
   • aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical de balneofizioterapie și masaj – grad principal;
   • minimum 5 ani vechime în specialitate.
 • Locuință protejată „Venus”, Satu Mare:
  • psiholog practicant – studii S – 1 post:
   • diplomă de licență în domeniul psihologie;
   • atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta: practicant;
   • minimum 1 an vechime ca psiholog stagiar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 mai 2021, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 iunie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare din str. Corvinilor, nr.18, Satu Mare, telefon: 0261/768.830, interior 113.

Lasati un comentariu