Concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar din organigrama Inspectoratului Școlar al Județului Satu Mare

• publicat la: 20 aprilie 2015
Concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar din organigrama Inspectoratului Școlar al Județului Satu Mare

 

Inspectoratul Școlar al Județului Satu Mare anunță scoaterea la concurs a 20,5 funcții vacante de inspector școlar din organigrama proprie, astfel:

 

Nr. crt Funcția Nr. norme
1 Inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație 0,50
2 Inspector școlar pentru educație timpurie în limba română 1,00
3 Inspector școlar pentru educație timpurie și învățământ primar în limbile minorităților naționale și rromi 1,00
4 Inspector școlar pentru învățământ primar în limba română 1,00
5 Inspector școlar pentru limba și literatura română 1,00
6 Inspector școlar pentru limba și literatura maternă 1,00
7 Inspector școlar pentru limbi moderne 1,00
8 Inspector școlar pentru matematică 1,00
9 Inspector școlar pentru informatică 0,50
10 Inspector școlar pentru fizică 0,50
11 Inspector școlar pentru biologie 0,50
12 Inspector școlar pentru chimie 0,50
13 Inspector școlar pentru istorie 1,00
14 Inspector școlar pentru arte 0,50
15 Inspector școlar pentru religie 0,50
16 Inspector școlar pentru educație fizică și sport 1,00
17 Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic 1,00
18 Inspector școlar pentru minorități naționale 0,50
19 Inspector școlar pentru management instituțional 2,50
20 Inspector școlar pentru managementul resurselor umane 1,00
21 Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane 1,00
22 Inspector școlar pentru proiecte educaționale 0,50
23 Inspector școlar pentru activități extrașcolare 1,00
24 Inspector școlar pentru educație permanentă 0,50

 

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar, aprobată prin OMECTS nr. 5558 / 2011.

La concursul pentru ocuparea acestor funcții poate candida cadrul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master;

b) este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar;

c) a obţinut calificativul anual “foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea la concurs;

d) nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală;

e) este apt din punct de vedere medical;

f) este membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Obs: pentru funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul preşcolar, respectiv pentru cea de inspector şcolar pentru învăţământul primar, candidatul trebuie să fie absolvent cel puţin al ciclului I Bologna, având funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământ primar.

Dosarul de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 10 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5558 / 2011, se depune, în zilele lucratoare din perioada 22 aprilie-6 mai 2015, intre orele 9-15, la sediul Inspectoratului Școlar al Județului Satu Mare, în municipiul Satu Mare, str.1 Decembrie 1918, nr.6.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 22 mai-5 iunie 2015 la sediul Inspectoratului Școlar al Județului Satu Mare și la unități de învățământ din municipiul Satu Mare.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa postului și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul ISJ Satu Mare și pe site-ul ISJ Satu Mare – www.satmar.ro.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0261717998, 0261712175, de luni până vineri, între orele 10.00-15.00.

 

ISJ Satu Mare

Lasati un comentariu