Concurs de referate cu tema Mihail KOGĂLNICEANU – OM POLITIC ȘI PERSONALITATE CULTURALĂ

• publicat la: 16 iulie 2017
Concurs de referate cu tema Mihail KOGĂLNICEANU – OM POLITIC ȘI PERSONALITATE CULTURALĂ

Prima ediţie a concursului de referate iniţiat de ASTRA Iaşi cu tema Mihail KOGĂLNICEANU – OM POLITIC ȘI PERSONALITATE CULTURALĂ va avea loc în perioada 1-12 septembrie 2017 la Iaşi. Termenul de depunere a lucrărilor este 1 august 2017.

Subteme:

 • Mihail Kogălniceanu – tinerețea și studiile
 • Mihail Kogălniceanu –profesor de istorie la Academia Mihăileană
 • Mihail Kogalniceanu – om politic (revoluționar pașoptist, prim-ministru ministru de externe)
 • Mihail Kogălniceanu –ministru de externe al României
 • Mihail Kogălniceanu și activitatea publicistică/Dacia literă/Cronicile României

 

COORDONATORI:

–          Prof.dr.Adriana RADU– Colegiul Național Iași

–          Prof.Silviana LOGHIN – Școala „Ionel Teodoreanu” Iași

–          Prof.dr.Elvira ROTUNDU – Colegiul Naţíonal „Costache Negruzziˮ, Iași

PARTENERI DE PROIECT:

 • Colegiul Național Iași, Școala „Ionel Teodoreanuˮ Iași, Colegiul Naţional „Costache Negruzziˮ Iași, Școala „Garabet Ibrăileanuˮ Târgu Frumos,
 • Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuzaˮ Iași
 • Muzeul Universității „Al. I. Cuzaˮ, Iași
 • Complexul Muzeal „Moldovaˮ, Iași
 • Biblioteca Central Universitară „Mihai Eminescuˮ, Iași
 • Muzeul Literaturii Române, filiala Iași

ECHIPA DE PROIECT:

 • Prof. Adriana RADU (Istorie)
 • Prof. Silviana LOGHIN (Istorie)
 • Prof. Elvira ROTUNDU (Istorie)
 • Prof. Gabriela PETRACHE (Limba și literatura română)
 • Prof. Gabriela RUSU (Educație Muzicală)
 • Prof. Claudiu POPA (Istorie)
 • Prof. Otilia IUTIȘ (Educație Plastică)
 • Prof. Anda IUȘCĂ (Istorie)
 • Prof. Lotus HĂVÂRNEANU (Engleză/Teatru) 

Date persoane de contact:

–          Prof. Adriana RADU, Colegiul Național Iași, mail: dana_harbu@yahoo.com, telefon 0745326512 (responsabil pentru clasele de liceu);

–          Prof.Silviana LOGHIN, Școala „Ionel Teodoreanuˮ Iași, mail: loghin_silviana@yahoo.com, telefon 0722350114 (responsabil pentru clasele de gimnaziu).

 

 1. 1.      SCOPUL CONCURSULUI:

Concursul își propune să ofere elevilor de gimnaziu/liceu din România și diasporă, capabili de performanță, oportunitatea de a-și evalua cunoștințele și deprinderile de muncă intelectuală atât în manieră clasică, prin intermediul unor eseuri/referate cât și prin utilizarea unor metode moderne, activ-participative, ce presupun și o abordare interdisciplinară, respectiv susținerea unor discursuri pe o temă dată, realizarea unor scenete cu caracter istoric, a unor creații literare sau interpretarea unor lucrări muzicale cu tematică istorică.

 2.      COMPETENȚE VIZATE/OBIECTIVE:

 • analiza critică a acțiuniipersonalităților/grupurilor umane în diverse contexte pentru a înțelege și aprecia valorile trecutului prin raportare la actualitate;
 • descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor/proceselor istorice, compararea documentelor istorice în vederea formulării unor opinii și argumentării acestora;
 • analizarea instituțiilor, normelor și procedurilor de guvernare din trecut, precum și a celor actuale în vederea creșterii gradului de implicare al tinerilor în problemele comunității;
 • analiza factorilor sociali,politici, economici, culturali, care alcătuiesc imaginea unei societăți cu scopul înțelegerii evoluției acesteia și a mentalități oamenilor din acea comunitate;
 • realizarea de analize comparative și sinteze referitoare la spații și perioade istorice prin utilizarea limbajului adecvat;
 • recunoașterea continuității, schimbării, cauzalității în evoluția socială;
 • plasarea evenimentelor și proceselor istorice într-un context istoric local, național, universal;
 • abordarea temelor istorice din perspectivă interdisciplinară și transdisciplinară, cultivarea expresivității, prin utilizarea literaturii, muzicii, teatrului, artei în general;
 • dezvoltarea capacităților de sinteză, analiză, gândire critică;
 • educarea capacităților de comunicare și dialog, de exprimare creativă;
 • încurajarea spiritului de competiție, a aptitudinilor de relaționare și de lucru în echipă;
 • cultivarea unei atitudini democratice, tolerante și responsabile.

 

 1. 3.      GRUPUL ȚINTĂ
 • elevii claselor V-XII

4.      PARTICIPANȚI

La concurs pot participa, pe fiecare secțiune, câte 5 elevi, având un profesor coordonator. 

 1. 5.      SECTIUNEA I

 Concurs de eseuri/referate/comunicări/compuneri

PERSONALITĂȚI MARCANTE ALE ISTORIEI ȘI CULTURII ROMÂNEȘTI

 Data desfășurării:în perioada 1-12 septembrie 2017.

 • Nu se percepe taxa de participare.
 • Toți profesorii coordonatori și elevii vor primi adeverințe de participare.
 • Fiecare profesor înscris la concurs poate participa cu maxim 5elevi/grupe la fiecare secțiune.
 • Înscrierile se fac on-line, la adresa de mail: dana_harbu@yahoo.com(pentru clasele de liceu) și loghin_silviana@yahoo.com (pentru clasele de gimnaziu), precizând numele și prenumele elevului, clasa, școala, localitatea, adresa, numele și prenumele prof. coordonator, adresa și numărul de telefon al acestuia.

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Probaconstă în realizarea unei compuneri/referat/eseu care să se încadreze în una din subtemele propuse mai sus și să respecte tema generală, respectiv MIHAIL KOGĂLNICEANU – OM POLITIC ȘI PERSONALITATE CULTURALĂ. Materialul trebuie să se realizeze sub îndrumarea unui profesor (sau mai mulți, în cazul unei abordări interdisciplinare), să respecte un plan dat, să cuprindă bibliografie, iar, în cazul elevilor de liceu, și aparat critic respectând normele academice în vigoare.

În ceea ce privește planul, acesta trebuie să respecte următoarea schemă:

 • introducereîn care sementionează și se explică (daca este cazul) titlul si motivele alegerii subiectului, de la cele personale la cele ştiinţifice, și se amintesc cel mult două lucrări care au stat la baza realizării acestui referat;
 • cuprinscare conțineprezentarea propriu-zisa a subiectului ales;
 • concluziiîn carese conturează o opinie referitoare la creația finalăşi la subiectul cercetat;
 • note,în cazul referatelor întocmite de către elevii de liceu;
 • bibliografie în care se notează toate lucrările consultate, dicționare, tratate, enciclopedii, reviste, ziare, articole,  site-uri utilizate, în ordinea alfabetică a autoriloretc.

 

În redactarea lucrării, elevul trebuie să respecte câteva reguli:

 • să fieînsoțită de imagini, hărți, scheme, planșe (nu este o condiție obligatorie);
 • să fie redactată în Word, font Times New Roman, mărime 12, align justify, line spacing 1.5;
 • să cuprindă 3-5 paginipentru clasele de gimnaziu, respectiv 8-10 pagini pentru clasele de liceu;
 • să cuprindă note de subsol sau la sfârșitul lucrării, care vor marca finalul fiecărui citat sau idei care aparține unui autor sau a unor informații preluate dintr-o alta sursă, acestea având următoarea forma:

–          prenumele și numele autorului, titlul lucrării (scris italic), volumul, orașul, editura, anul, pagina (Exemplu[1]:Al. Surdu, Vocații filosofice românești, București, Editura Academiei Române, 1995, p. 61);

–          dacă următoarea notă face referire la aceeași lucrare amintită mai sus, se înlocuiește cu Ibidem si numărul paginii (Exemplu[2]:Al. Surdu, Vocații filosofice românești, București, Editura Academiei Române, 1995, p. 61, apoi Ibidem, p. 80);

–          în cazul utilizării unor fragmente din mediul on-line, se va cita link-ul de unde a fost preluata informația, data şi ora accesării site-ului (Exemplu[3]:www.orasul-iasi.ro,  accesat la 8 aprilie 2016, ora 15:35).

–          bibliografia se plasează la sfârșitulcompoziției, iar lucrările se scriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor, numerotându-se cu cifre arabe urmate de punct, ca în exemplul de mai jos:

Exemplu:

 

BIBLIOGRAFIA

 1. BERSTEIN, Serge, MILZA, Pierre, Istoria Europei, vol. III-IV, Institutul European, Iasi, 1998.
 2. CARPENTIER, Jean, LEBRUN, François (coord.), Istoria Europei, Humanitas, Bucureşti, 1997.

Termenul limită de trimitere al lucrărilor este 1 august 2016, la adresele menționate mai sus.

 

Criterii de evaluare

Selectarea de către un juriu specializat şi ierarhizarea lucrărilor/comunicărilor pe baza unei grile de evaluare care va avea următorii indicatori:

–          originalitatea lucrării;

–          rigoarea științifică a conținutului;

–          modul de redactare (structurarea logică a conținuturilor, interpretarea fenomenelor și a evenimentelor istorice, aparat critic și bibliografie minimală);

–          expunere și argumentare (limbaj de specialitate, capacitate de sinteză, de analiză și analogie istorică, abilitate în citirea, interpretarea și integrarea documentelor istorice, argumentare expresivitatea prezentării și capacitatea de a susține o dezbatere etc.).     

SECTIUNEA a II-a

Istoria reflectată în artă

PERSONALITĂȚI MARCANTE ALE ISTORIEI ȘI CULTURII ROMÂNEȘTI

 

 • Data desfășurării:în perioada 1-12 septembrie 2017.
 • Nu se percepe taxa de participare.
 • Toți profesorii coordonatori și elevii vor primi adeverințe de participare.
 • Fiecare profesor înscris în concurs poate participa cu maxim 5 elevi/grupe, la fiecare secțiune.
 • Înscrierile se fac on-line, la adresa de mail: dana_harbu@yahoo.com(pentru clasele de liceu) și loghin_silviana@yahoo.com (pentru clasele de gimnaziu), precizând numele și prenumele elevului/elevilor, clasa, școala, localitatea, adresa, numele și prenumele prof. coordonator, adresa și numărul de telefon al acestuia.
 • La această secțiune, vor fi organizate cinci subsecțiuni:

–          Oratorie (cu tematică istorică),

–          Creații literare,

–          Teatru,

–          Muzică,

–          Arte plastice.

Probaconstă în susținerea unui discurs, realizarea unei creații literare, prezentarea unei scenete, interpretarea unei lucrări muzicale/cântec (poate fi și creație proprie) sau realizarea unei lucrări de artă plastică care să se încadreze în una din subtemele propuse mai sus și să respecte tema generală, respectiv MIHAIL KOGĂLNICEANU – OM POLITIC ȘI PERSONALITATE CULTURALĂ.

Deoarece concursul nu presupune deplasarea candidatului în orașul Iași, materialele vorfi trimise pe email sau prin poștă, inscripționate pe un DVD.

Subsecțiunea 1 – Oratorie

Elevul trebuie să susțină un discurs care să respecte tematica generală, anul acesta fiindMIHAIL KOGĂLNICEANU – OM POLITIC ȘI PERSONALITATE CULTURALĂ. Acest discurs va fi filmat într-un cadru adecvat și, în măsura posibilităților, cu vestimentație specifică/de epocă. Înregistrarea, care trebuie să fieîn jur de 10-15 minute, va fi trimisă către organizatori (separat pentru elevii de liceu, respectiv gimnaziu).

Subsecțiunea 2–Creații literare

Elevul trebuie să realizeze o creație literară – indiferent de genul sau specia literară – pe tema propusă de organizatori, apoi să trimisă materialul în formă tehnoredactată, respectând normele precizate la secțiunea I.

Subsecțiunea 3 –Teatru

La această subsecțiune, elevii vor prezenta o piesă de teatru/o scenetă/un monolog pe tema propusă de organizatori, realizate pe baza unor opere literare sau a unor creații proprii, cu referire la tematică. Piesa de teatru/o sceneta/un monologul va fi înregistrat și trimis pe mail sau prin poștă, într-un DVD.

Subsecțiunea 4 –Muzică

Elevul trebuie să trimită un filmuleț, de 5-10 minute, în care să prezinte creația muzicală proprie sau interpretată doar de el, adecvată spiritului epocii personalității tematice. Această înregistrare trebuie realizată într-un cadru adecvat, însoțit sau nu de acompaniamentul unui instrument muzical.

Subsecțiunea 5 –Arte plastice

Pentru această subsecțiune pot fi trimise desene sau postere:

–          desene despre Mihail Kogălniceanu  (portrete, desene despre realizările sale; elevii vor folosi planșe A3, tehnica de lucru: la alegere (în creion/ acuarelă/acrilic/tempera);

–          postere  despre activitatea lui Mihail Kogălniceanu  (activitate politică, educativă); elevii vor folosi cartoane A2 pentru postere, tehnica de lucru: colaj și desen.

Pe verso-ul fiecărei lucrări se vor preciza informațiile necesare  (Numele, prenumele, clasa, școala de proveniență, cadrul didactic coordonator). Lucrările plastice și posterele nu se returnează și nu se admit contestații. Expoziția de desene și postere va fi jurizată de specialişti în domeniul artelor plastice

 Criterii de jurizare:

–          abordarea interdisciplinară prin utilizarea unui domeniu artistic (literatură, muzică, teatru, arte plastice sau oratorie) pentru ilustrarea unui subiect cu caracter istoric;

–          imaginația, creativitatea și originalitatea elevilor în ilustrarea temei propuse;

–          gradul de complexitate al lucrării;

–          interpretarea/prezetarea operei realizate;

–          demonstrarea abilităților de a lucra în echipă, dacă domeniul artistic presupune o asemenea abordare.

Elevii premiați vor primi diplome și cărți, iar cei care vor primi MARELE PREMIU, vor beneficia de o excursie în Iași, vizitând cele mai importante instituții culturale.


[1]Al. Surdu, Vocații filosofice românești, București, Editura Academiei Române, 1995, p. 61.

[2]Ibidem, p. 80.

[3]www.orasul-iasi.ro,

Lasati un comentariu