Posturi vacante la Muzeul Județean Satu Mare

• publicat la: 10 octombrie 2020
Posturi vacante la Muzeul Județean Satu Mare

Muzeul Județean Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, astfel:

 • Secția Relații cu publicul – Biroul de Turism Cultural:
  • șef birou – 1 post;
  • muzeograf debutant – 1 post;
  • referent de specialitate debutant – 1 post;
  • referent de specialitate S II – 2 posturi.
 • Secția Cercetare-arheologie:
  • muzeograf S II – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef birou în cadrul Biroului de Turism Cultural:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul turism sau științe umaniste (filologie, istorie, studii culturale, etnologie)
  • să dețină studii universitare de master în domeniul turism, științe umaniste (filologie, istorie, studii culturale, etnologie) sau domenii conexe;
  • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
  • experiență profesională dovedită de minimum 3 ani vechime intr-un post dc conducere sau activitate în domeniul turistic;
  • abilități bune de comunicare;
  • cunoașterea unei limbi străine certificată prin atestat sau studii realizate într-o limbă străină dovedită printr-o diplomă de absolvire;
  • cunoașterea aprofundată a celei de-a doua limbi străine constituie avantaj (cunoștințele vor fi verificate prin interviu);
  • abilități operare PC, certificat prin atestat sau adeverință de competențe profesionale de operare pe calculator;
  • abilități de organizare, analiză și sinteză, capacitate de comunicare, capacitate de lucru individual și în echipă (abilitățile vor fi verificate prin CV și prin interviu).
 • muzeograf istoria artei debutant în cadrul Biroului de Turism Cultural:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul istoria artei;
  • să dețină studii universitare de master în domeniul istoria artei sau domenii conexe;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul;
  • abilități bune de comunicare;
  • abilități de organizare;
  • cunoașterea unei limbi străine certificată prin atestat sau studii realizate într-o limbă străină dovedită printr-o diplomă de absolvire;
  • cunoașterea aprofundată a celei de-a dona limbă străină constituie avantaj (cunoștințele vor fi verificate prin interviu);
  • abilități operare PC, certificat prin atestat sau adeverință de competențe profesionale de operare pe calculator;
  • experiență în domeniul turism constituie avantaj.
 • referent de specialitate, domeniu promovare vizuală și on-line, debutant în cadrul Biroului de Turism Cultural:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul turism sau științe umaniste (filologie, istorie, studii culturale, etnologie) sau domenii conexe cu activitatea de turism;
  • să dețină studii universitare de master în domeniul turism, științe umaniste (filologie, istorie, studii culturale, etnologie) sau domenii conexe cu activitatea de turism;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu e cazul;
  • cunoașterea unei limbi străine certificată prin atestat sau studii realizate într-o limbă străină dovedită printr-o diplomă de absolvire;
  • cunoașterea aprofundată a celei de-a doua limbi străine constituie avantaj (cunoștințele vor fi verificate prin interviu);
  • abilități operare PC, certificat prin atestat sau adeverință dc competențe profesionale de operare pe calculator, cunoștințe tehnoredactare computerizată imagini (unul sau mai multe din programele Adobe Corel Draw, InDesign, Adobe Ilustrator) experiență minimum 6 luni, demonstrat prin CV și cel puțin o recomandare;
  • abilități în promovare vizuală, on-line, experiență minimum 6 luni, demonstrat prin CV și cel puțin o recomandare;
  • experiență în domeniul turism constituie avantaj.
 • referent de specialitate S II, domeniu mass-media în cadrul Biroului de Turism Cultural:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul turism sau științe umaniste (filologie, istorie, studii culturale, etnologie) sau domenii conexe cu activitatea de turism;
  • să dețină studii universitare dc master în domeniul turism, științe umaniste (filologie, istorie, studii culturale, etnologie) sau domenii conexe cu activitatea de turism;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani și 6 luni;
  • cunoașterea unei limbi străine certificată prin atestat sau studii realizate într-o limbă străină dovedită printr-o diplomă de absolvire:
  • cunoașterea aprofundată a celei de-a doua limbi străine constituie avantaj (cunoștințele vor fi verificate prin interviu);
  • abilități operare PC, certificat prin atestat sau adeverință de competențe profesionale de operare pe calculator;
  • experiență în domeniul mass-media: presă scrisă ce se adresează publicului și specialiștilor, radio, TV, minimum 1 an, dovedită prin recomandare/contracte de colaborare/materiale apărute în presă pe parcursul unui an;
  • constituie avantaje experiență în domeniul turism și realizarea unor publicații în domeniul istoriei și culturii regiunii de nord-vest a României;
 • referent de specialitate S II, animator cultural-educativ, în cadrul Biroului de Turism Cultural:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul turism sau științe umaniste (filologie, istorie, studii culturale, etnologie) sau domenii conexe cu activitatea de turism;
  • să dețină studii universitare de master în domeniul turism, științe umaniste (filologie, istorie, studii culturale, antropologie, etnologie) sau domenii conexe cu activitatea de turism;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani și 5 luni;
  • experiență în domeniul turism minimum 3 ani;
  • cunoașterea unei limbi străine certificată prin atestat sau studii realizate într-o limbă străină dovedită printr-o diplomă de absolvire;
  • cunoașterea aprofundată a celei de-a doua limbi străine constituie avantaj (cunoștințele vor fi verificate prin interviu);
  • abilități organizare programe de pedagogie muzeală, și de animator cultural-educativ demonstrat prin CV;
  • abilități operare PC, certificat prin atestat sau adeverință de competențe profesionale de operare pe calculator,
  • experiență în domeniul turism constituie avantaj.
 • muzeograf S II în cadrul Secției Cercetare Arheologie:
  • studii superioare de specialitate: diplomă de licență în domeniul arheologie și diplomă de masterat;
  • vechime în muncă într-o instituție muzeală acreditată: 6 luni;
  • cunoașterea unei limbi străine certificată prin atestat sau studii realizate într-o limbă străină dovedită printr-o diplomă de absolvire;
  • înscris în registrul arheologilor;
  • abilități operare certificat prin atestat sau adeverință de competențe profesionale de operare pe calculator;
  • cunoașterea unei limbi străine certificată prin atestat;
  • experiență cercetare arheologică, demonstrat prin CV.
  • atribuții – gestiunea colecției de arheologie, alte atribuții prevăzute în fișa postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 octombrie 2020, ora 08:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Județean din Bd. Vasile Lucaciu, nr.21, Satu Mare, telefon: 0261/737.526, muzeusm@gmail.com.

Lasati un comentariu