Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager

• publicat la: 11 July 2013
Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager

Începând cu data de 19 iulie 2013 ora 10.00 va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Programul urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat.

Pentru a consulta documentaţia Programului, accesaţi

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-culturii-antreprenoriale-in-randul-femeilor-manager-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii/coordonator-roxana-elena-craciun

 

Pot beneficia de AFN în cadrul Programului următoarele tipuri de operatori economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II), care au cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data înscrierii în Program şi cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină peste 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II) care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie.

Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi nu poate depăşi suma de41.500 lei/beneficiar.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:

A) achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente şi automate muzicale;

B) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize), etichetare ecologică, software pentru comerţul on line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

C) achiziţionarea de bunuri de tip mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

D) achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video etc.);

E) mijloace de transport marfă, în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul (autoutilitare din categoria N1, N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G);

F) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;

G) promovarea on line a activităţilor, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare în media;

H) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării (maxim 10% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului).

I) cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante (nu mai mult de 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate);

J) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere (19 iulie a.c.), timp de 7 zile de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere.

Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software (conform Anexei nr. 3 la procedura programului), punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului, activitatea pe care accesează programul (producţie/servicii/comerţ)şi numărul de înregistrare on-line, conform principiului” primul venit-primul servit”, în această ordine.

Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze activităţile pentru care au solicitat finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare.

Beneficiarii sunt obligaţi (pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN) să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să o menţină în mediul declarat în planul de afaceri (rural sau urban), să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului şi să păstreze locurile de muncă create prin program conform numărului de locuri de muncă pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. În caz contrar ajutorul acordat se recuperează.

.

Lasati un comentariu