Ucenicia la locul de muncă.Informaţii utile pentru angajatorii care angajează ucenici

• publicat la: 13 May 2014
Ucenicia la locul de muncă.Informaţii utile pentru angajatorii care angajează ucenici

Este o formă de formare profesională, se realizează în baza unui contract de muncă de tip particular.

Contractul de ucenicie la locul de muncă este un contract ce se încheie pe durată determinată, rpin care, ucenicul, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unui angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Se înregistrează în termen de 20 de zile la Inspectoratul  teritorial de muncă.

Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul şi nu poate fi mai mare de 36 de luni şi mai mică de 12 luni.

Poate să fie ucenic, orice persoană fizică cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi 25 de ani şi care nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă. De asemenea, poate să fie ucenic o persoană de 15 ani cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă sunt:

*actul de identitate, în original şi copie;

*certificatul de naştere, în original şi în copie;

*copii legalizate ale actelor de studii;

*certificatul medical care atestă faptul că cel în cauză este apt penrtu prestarea muncii în care se organizează ucenicia;

*acordul scris al părinţilor sau, după caz, al reprezentanţilor legali pentru persoanele care au vârsta de 15 ani;

Salariul ucenicului  este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe  săptămână.

Angajatorul poate primi lunar, la cerere, din bugetul  asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru fiecare ucenic  angajat o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare în baza unei convenţii.

Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic , precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

Angajator poate fi persoană juridică/fizică legal autorizată sau  întreprinderea familială/individuală.

Angajatorul poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru fiecare ucenic angajat,o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare;

Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic,  precum şi pentru perioada  concediului anual de odihnă al ucenicului;

Angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană,în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă  cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă, o convenţie;

Documentele necesare angajatorilor pentru încheierea convenţiei sunt:

*actul de identitate al ucenicului, o copie;

*contractul de ucenicie la locul de muncă, înregistrat la inspectoratul  teritorial de muncă, în copie;

*comunicarea emisă de agenţia judeţeană de prestaţii sociale din care rezultă îndeplinirea condiţiilor pentru derularea programului de formare prin ucenicie;

Documentele necesare depuse de angajator pentru verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar sunt:

-declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale;

-impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, aferentă  lunii respective;

Aceste documente se depun la DGPF.

La agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană se depun următoarele  documente:

-un tabel nominal cu ucenicii încadraţi în muncă;

-fisa de evidenţă zilnică a salariaţilor şi statul de plată pentru luna  respectivă, în copie certificată de angajator;

-raportul de monitorizare al planului de activitate a ucenicului.

Orice informaţie legată de ucenicie o puteţi obţine de la AJOFM Satu Mare, strada Ion Ghica, nr.36 sau telefonic de la numărul  0261/770237.

Lasati un comentariu